Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIV/245/2008 z dnia 2008-12-04

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 47 060,60 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 758-Różne rozliczenia - 2 662,35 zł
  • rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 2 662,35 zł
 • dział 801-Oświata i wychowanie - 6 639,00 zł
  • rozdział 80195-Pozostała działalność - 6 639,00 zł
 • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 16 690,25 zł
  • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -16 650,25 zł
  • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 40,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 21 069,00 zł
  • rozdział 85334-Pomoc dla repatriantów - 21 069,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 279 979,48 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 34 600,00 zł
   • rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 34 600,00 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 7 000,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 7 000,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 149 327,19 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 19 672,64 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 86 755,55 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 36 260,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 6 639,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 67 983,29 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 66 488,29 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1 495,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 21 069,00 zł
   • rozdział 85334-Pomoc dla repatriantów - 21 069,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 232 918,88 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 34 600,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 34 600,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 141 955,30 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 2 611,00 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 12 422,00 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 30,00 zł
   • rozdział 80123-Licea profilowane - 85 640,26 zł
   • rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 20 635,97 zł
   • rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 20 616,07 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 7 000,00 zł
   • rozdział 85178-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 5 000,00 zł
   • rozdział 85195-Pozostała działalność - 2 000,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 49 363,58 zł
   • rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 28 916,93 zł
   • rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 20 446,65 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych znak DOiR.II/640-1713/07/08/AF z dnia 15 października 2008 r. o przyznaniu repatriantom państwu Janickim pomocy ze środków budżetu państwa w kwocie 21 069,00 zł.
 2. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, § 0920-Pozostałe odsetki o kwotę 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 500,00 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, § 0920-Pozostałe odsetki o kwotę 955,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 0970-Wpływy z różnych dochodów o kwotę 40,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 995,00 zł.
 4. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe, § 0920-Pozostałe odsetki o kwotę 1 207,35 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 0830-Wpływy z usług (za wyżywienie pracowników Ośrodka, wychowanków i uczniów dochodzących) o kwotę 16 418,08 zł i § 0970-Wpływy z różnych dochodów (z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, świadczenia z ubezpieczenia chorobowego) o kwotę 232,17 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 17 857,60 zł.
 5. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 19 672,64 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o kwotę 41 615,69 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2 611,00 zł, rozdziale 80111-Gimnazja specjalne o kwotę 12 422,00 zł, rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 20 616,07 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 25 639,26 zł (zmian dokonuje się ze względu na zmiany w arkuszu organizacyjnym jednostki na rok 2008/2009 - nieplanowane wypłaty zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych, macierzyńskich, odprawy emerytalnej).
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 86 755,55, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 36 260,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 7 015,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o kwotę 30,00, rozdziale 80123-Licea profilowane o kwotę 85 640,26 zł, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o kwotę 20 635,97 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, o kwotę 3 277,67 zł, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o kwotę 20 446,65 zł (zmiany związane ze zmniejszeniem o 2 oddziały Liceów profilowanych, a zwiększeniem o 1 oddział Szkoły zawodowe i o 2 oddziały Licea ogólnokształcące).
 7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i zwiększa się plan wydatków szkoły w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o kwotę 6 639,00 zł, (1 855,00 EUR przeliczone wg kursu 3,5785 PLN ustalonego dla umowy, w przypadku zmiany kursu EURO kwota ta zostanie skorygowana do kwoty rzeczywistej zgodnej z obowiązującym kursem, przyznanej przez Fundację Rozwoju Systemy Edukacji), w związku z zawarciem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Umowa dotyczy programu pn. "Uczenie się przez całe życie".
 8. Pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego znak GN.IJ.0716/141/2008 z dnia 21.11.2008 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 34 600,00 zł i w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85178-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 5 000,00 zł, rozdziale 85195-Pozostała działalność o kwotę 2 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu plany wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 34 600,00 zł i dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem bieżącą działalność wydziału.

Skarbnik Powiatu
mgr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-12-05 13:23:41
data ostatniej aktualizacji: 2008-12-05 13:23:41

Strona odwiedzona 1169 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.