Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/267/2009 z dnia 2009-02-19

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 153 poz. 1271, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115, zmiany: Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, Dz. U. z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała ustala wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczących:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności, w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
§ 2.

Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.
 1. Wysokość rocznych stawek opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik Nr 2 do uchwały.
 2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
 3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłaty, obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
§ 4.

Wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Wysokość dziennych stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego, w przypadku o którym mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 6.
 1. Zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1-4, przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
 2. Zajęcie pasa drogowego, o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 3. Jeżeli zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1-4, dotyczy różnych jego elementów, stawkę należnej opłaty ustala się odrębnie dla każdego z rodzajów elementów zajętego pasa drogowego.
§ 7.

Traci moc uchwała Nr XIV/159/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale są podyktowane koniecznością uszczegółowienia zakresu stosowania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Zapisy poprzedniej uchwały były ogólne i częściowo nie precyzowały specyfiki zajęcia pasa drogowego, a niejasność w tej kwestii może powodować straty zarówno dla wnioskodawcy jak i zarządcy drogi.

Proponowana treść uchwały obejmuje stawki w oparciu o rodzaje elementów pasa drogowego oraz charakterystykę zajęcia. Wysokość stawek została ustalona na podstawie możliwości wpływu na zmianę warunków użytkowania drogi oraz pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-02-24 09:19:39
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-24 09:19:39

Strona odwiedzona 1871 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.