Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/273/2009 z dnia 2009-02-19

w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie ul. Łużycka 82 i przekształcenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu w szkoły filialne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 62 ust. 5 i art. 59. ust. 1 i 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz.1532; Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416 ), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2009 r. wyraża się zamiar rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, w skład którego wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Gryfinie,
 2. Gimnazjum Specjalne w Gryfinie,
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Czarnowie,
 4. Gimnazjum Specjalne w Nowym Czarnowie.
§ 2.
 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. szkoły wymienione w § 1 przekształca się w filie szkół działających w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4.
 2. Od dnia 1 września 2009 r. w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4, będą funkcjonowały następujące szkoły:
  1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chojnie,
  2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chojnie Filia w Gryfinie,
  3. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chojnie Filia w Nowym Czarnowie,
  4. Gimnazjum Specjalne w Chojnie,
  5. Gimnazjum Specjalne w Chojnie Filia w Gryfinie,
  6. Gimnazjum Specjalne w Chojnie Filia w Nowym Czarnowie,
  7. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Chojnie,
§ 3.

Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4 zostanie dostosowany w terminie do dnia 30 września 2009 r. do zmian wynikających z niniejszej uchwały.

§ 4.
 1. Majątek oraz dokumentację rozwiązanego Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82 przejmie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie, ul. Podmurze 4.
 2. Zobowiązania finansowe i należności po rozwiązanej jednostce budżetowej wymienionej w § 1 przejmie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawcy w Chojnie, ul. Podmurze 4.
 3. Pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82 staną się z dniem przekształcenia, o którym mowa w § 2, pracownikami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, ul. Podmurze 4.
§ 5.

Z dniem 31 sierpnia 2010 r. zamierza się zlikwidować:

 1. Szkołę Podstawową Specjalną w Chojnie Filia w Gryfinie,
 2. Gimnazjum Specjalne w Chojnie Filia w Gryfinie.
§ 6.

Uczniom zlikwidowanych filii o których mowa w § 5, zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w pozostałych szkołach działających przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie, ul. Podmurze 4.

§ 7.

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do:

 1. zawiadomienia o zamiarze rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82 rodziców uczniów oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 2. wystąpienia do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o opinię o zamiarze likwidacji szkół oraz wyrażenie zgody na rozwiązanie zespołu.
§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zadanie zapewnienia mieszkańcom Powiatu Gryfińskiego prawidłowo funkcjonującej sieci placówek szkolnych powiat realizuje wypełniając uprawnienia ustawowe, między innymi poprzez łączenie placówek oświatowych różnego typu w zespoły szkół, dokonywanie reorganizacji placówek już funkcjonujących i rozwiązywanie zespołów szkół.

Uchwała stanowi kontynuację rozpoczętego procesu działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego. Duże koszty kształcenia w obydwóch jednostkach oraz nieracjonalne rozłożenie ilości uczniów w poszczególnych szkołach wymusza szukanie prawidłowego wykorzystania zarówno kadry jak i obiektów.

Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie obejmuje:

 • Szkołę Podstawową Specjalną w Gryfinie,
 • Szkołę Podstawową Specjalną w Nowym Czarnowie,
 • Gimnazjum Specjalne w Gryfinie,
 • Gimnazjum Specjalne w Nowym Czarnowie.

Aktualna sytuacja organizacyjna w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Gryfinie - 15 uczniów/ 2 oddziały;
 • Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Czarnowie - 34 uczniów/ 2 oddziały oraz 7 zespołów rewalidacyjnych;
 • Gimnazjum Specjalne w Gryfinie - 31 uczniów/ 4oddziały;
 • Gimnazjum Specjalne w Nowym Czarnowie - 9 uczniów/ 2 oddziały.

Przekrój oddziałów:

 • uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie:
  • 11 uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim w 1 oddziale łączonym (klasy IV-VI);
  • 4 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym w 1 oddziale łączonym (klasy IV-VI);
 • uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Nowym Czarnowie:
  • 11 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym w 2 oddziałach łączonych (klasy I-III i IV-VI);
  • 23 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu głębokim w 7 zespołach rewalidacyjnych;
 • uczniowie Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie:
  • 24 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim w trzech oddziałach (klasa I, II i III);
  • 7 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym w 1 oddziale łączonym (klasy I-III);
 • Uczniowie Gimnazjum Specjalnego w Nowym Czarnowie:
  • 9 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym w 2 oddziałach łączonych (klasy I-III)

Struktura organizacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie obejmuje:

 • Szkołę Podstawową Specjalną,
 • Gimnazjum Specjalne,
 • Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

Aktualna sytuacja organizacyjna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna - 22 uczniów/ 4 oddziały,
 • Gimnazjum Specjalne - 38 uczniów/ 4 oddziały,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - 8 uczniów/ 1 oddział.

Przekrój oddziałów:

 • uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej:
  • 19 uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim w 3 oddziałach (klasy łączone I-III, IV-V oraz klasa VI);
  • 3 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym w 1 oddziale (klasa V);
 • uczniowie Gimnazjum Specjalnego:
  • 30 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim w trzech oddziałach (klasa I, II, III);
  • 8 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym w 1 oddziale łączonym (klasy I-III);
 • Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:
  • 8 uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym w 1 oddziale łączonym (klasy I-II);

Przewiduje się, że w kolejnych latach liczba uczniów będzie systematycznie malała, począwszy od 23 uczniów w roku szkolnym 2008/2009 (absolwenci klas III gimnazjum).

Celem proponowanych zmian jest dążenie do optymalnego wykorzystania posiadanej bazy oświatowej. Docelowo pozwoli to na zwolnienie budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie - po Zespole Szkół Specjalnych, co spowoduje zaprzestanie ponoszenia przez Powiat kosztów stałych wynikających z konieczności utrzymywania tego obiektu.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że od roku 2005 Powiat realizuję 3-etapową inwestycję pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa zespołu budynków, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i sportowych, segregacja układu komunikacji kołowej i pieszej oraz odrestaurowanie murów obronnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie", mającą na celu poprawę bazy dydaktyczno-wychowawczej dla uczniów i pracowników.

Rozwiązanie Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie i pozostawienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zarządzanego przez jednego dyrektora wyeliminuje negatywne tendencje funkcjonowania szkół. Przekształcenie przyczyni się do lepszego wykorzystania środków finansowych, poprawi skuteczność zarządzania. Uczniowie będą mogli korzystać z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, sal do zajęć terapeutycznych oraz z internatu Ośrodka, w którym aktualnie przebywa 50 wychowanków (docelowo internat może pomieścić 80 wychowanków). Nauczyciele rozwiązanego zespołu szkół zachowają zatrudnienie na dotychczasowych warunkach.

Przekształcenie placówki będzie wymagało przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektora. Dotychczasowi dyrektorzy placówek zostali o tym fakcie poinformowani.

Szczegółowe zasady funkcjonowania SOSW zawarte zostaną w Statucie SOSW, ze szczegółowym uwzględnieniem § 2, 4 i 5.

data opublikowania: 2009-02-24 09:40:51
data ostatniej aktualizacji: 2009-02-24 09:40:51

Strona odwiedzona 1221 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.