Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/353/2010 z dnia 2010-03-25

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Gryfińskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego, zmienionej Uchwałą Nr IX/117/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., Uchwałą Nr XXI/230/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r., Uchwałą Nr XXII/236/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 października 2008 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/303/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 66 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) wielofunkcyjna placówka opiekuńczo – wychowawcza,";
 2. w § 67 ust. 1 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: "3) Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie;
  4) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie.";
 3. w § 71 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: "2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Powiatu.
  3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet Powiatu najpóźniej do końca lutego roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

W związku z:

 1. wejściem w życie nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), wprowadzającej zmianę dotyczącą terminu podjęcia uchwały budżetowej przez Radę Powiatu oraz
 2. zmianą ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), która włącza Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gryfinie w struktury powiatowej administracji zespolonej, zachodzi potrzeba dostosowania regulacji określonych w Statucie Powiatu Gryfińskiego do obowiązujących w tym zakresie ww. przepisów prawnych.

data opublikowania: 2010-03-30 08:39:25
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-30 08:39:25

Strona odwiedzona 1079 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.