Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/354/2010 z dnia 2010-03-25

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r.uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r., uchwałą Nr XXI/229/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r. oraz uchwałą Nr XXIX/283/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 kwietnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 19 ust. 3 pkt 3 skreśla się lit. d;
 2. w § 20 ust. 4 pkt 2 lit. n otrzymuje brzmienie: "n) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gryfinie, w tym filia w Chojnie,";
 3. w § 20 ust. 4 pkt 2 skreśla się lit. o;
 4. § 99 otrzymuje brzmienie: "§ 99. Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych osób prawnych Powiatu Gryfińskiego określa załącznik Nr 2 do Regulaminu.";
 5. załącznik Nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 6. załącznik Nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
 7. w załączniku Nr 3 do Regulaminu dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gryfinie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

W związku z potrzebą dostosowania obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego do:

- zmiany statusu dotychczasowych jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych osób prawnych (likwidacja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chojnie, utworzenie Szpitala Powiatowego w Gryfinie Spółka z o.o., włączenie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gryfinie w struktury powiatowej administracji zespolonej),

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian, które odzwierciedlać będą aktualną strukturę organizacyjną powiatu.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji
mgr Agnieszka Turek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-03-30 08:39:25
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-30 08:39:25

Strona odwiedzona 874 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.