Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/357/2010 z dnia 2010-03-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 198 200,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 801- Oświata i wychowanie - 198 200,00 zł
  • rozdział 80195- Pozostała działalność - 198 200,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 419 484,85 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 415 484,85 zł
   • rozdział 80130- Szkoły zawodowe - 17 284,85 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 398 200,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 4 000,00 zł
   • rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 4 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 221 284,85 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 216 377,51 zł
   • rozdział 80120- Licea ogólnokształcące - 16 377,51 zł
   • rozdział 80195- Pozostała działalność - 200 000,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 4 000,00 zł
   • rozdział 85295- Pozostała działalność - 4 000,00 zł
  • dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 907,34 zł
   • rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne - 907,34 zł
    • zgodnie z załącznikiem nr 2

  § 3. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4. Tabela określająca dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5. Tabela określająca limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Gryfińskiego w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6. Tabela limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

  § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
  Rafał Mucha  UZASADNIENIE
  1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
   1. 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, § 2008- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 198 200,00 zł w ramach dofinansowania z Instytucji Zarządzającej RPO WZ projektu pt." Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych". Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę plan wydatków jednostki w tym samym dziale, rozdziale i § 6068- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmniejsza się plan wydatków w jednostce w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 200 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu tego samego działu, rozdziału i § 6069- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o tę samą kwotę, z przeznaczeniem na wkład własny jednostki do projektu.
   2. Decyzją Zarządu Powiatu w Gryfinie zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej i § 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Dębcach. Dysponent środków- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
   3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130- Szkoły zawodowe, § 4170- Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 17 284,85 zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia za uprzątnięcie śniegu z dachów budynków wchodzących w skład ZSP Nr 1 w Chojnie oraz dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia na kursach dokształcania zawodowego. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w tym samym dziale, rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 16 377,51 zł oraz w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410- Internaty i bursy szkolne, § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 907,34 zł.
  2. Zmian w przychodach i rozchodach budżetu powiatu dokonuje się w związku z wnioskiem Przewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia "Dom z Sercem" prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju o udzielenie z budżetu powiatu pożyczki na okres do końca roku w wysokości 35 000,00 zł.
  3. Zmian w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Gryfińskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. dokonuje się w związku z przekazaniem z Gminy Trzcińsko-Zdrój dotacji na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
  4. Zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Gryfińskiego w latach 2010 i kolejnych dokonuje się w związku ze zmianą zadania w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza oraz z dostosowaniem do umowy kwot projektu pt "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych".
  5. Zmian limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych dokonuje się w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
  6. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. dokonuje się w związku z udzieleniem dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Dębcach na działalność bieżącą.

  Skarbnik Powiatu
  dr Izabela Świderek


  Załączniki do uchwały:

  data opublikowania: 2010-03-30 09:02:36
  data ostatniej aktualizacji: 2010-03-30 09:02:36

  Strona odwiedzona 885 razy
  Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Małyszko
  Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
  • Dzienniki ustaw
  • Monitor polski
  • Komunikacja w języku migowym
  • Rejestr Informacji o Środowisku
  • WebEWID Powiat Gryfiński
  • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
  • Budowlane_ABC
  • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
  • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
  Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

  Pobierz Adobe Reader
  Program jest niezbędny do przeglądania
  niektórych treści zawartych w serwisie.