Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLII/362/2010 z dnia 2010-06-10

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 071 055,27 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 000,00 zł
  rozdział 75495- Pozostała działalność - 1 000,00 zł
  dział 801- Oświata i wychowanie - 90 877,79 zł
  rozdział 80195- Pozostała działalność - 90 877,79 zł
  dział 852- Pomoc społeczna - 3 850,00 zł
  rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - 3 850,00 zł
  dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 696 077,48 zł
  rozdział 85395- Pozostała działalność - 1 696 077,48 zł
  dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 750,00 zł
  rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 750,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852- Pomoc społeczna - 276 500,00 zł
  rozdział 85295- Pozostała działalność - 276 500,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 696 077,48 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 696 077,48 zł
  rozdział 85395- Pozostała działalność - 1 696 077,48 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 404 446,84 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750- Administracja publiczna - 7 500,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 7 500,00 zł
  dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 000,00 zł
  rozdział 75495- Pozostała działalność - 1 000,00 zł
  dział 801- Oświata i wychowanie - 112 846,84 zł
  rozdział 80120- Licea ogólnokształcące - 21 969,05 zł
  rozdział 80195- Pozostała działalność - 90 877,79 zł
  dział 852- Pomoc społeczna - 3 850,00 zł
  rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - 3 850,00 zł
  dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 750,00 zł
  rozdział 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 750,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852- Pomoc społeczna - 276 500,00 zł
  rozdział 85295- Pozostała działalność - 276 500,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 29 469,05 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801- Oświata i wychowanie - 21 969,05 zł
  rozdział 80195- Pozostała działalność - 21 969,05 zł
  dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3 000,00 zł
  rozdział 92195- Pozostała działalność - 3 000,00 zł
  dział 926- Kultura fizyczna i sport - 4 500,00 zł
  rozdział 92695- Pozostała działalność - 4 500,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela określająca dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela określająca plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatu Gryfińskiego w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela określająca dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:
  1. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, § 0970- Wpływy z różnych dochodów o 3 850,00 zł (odszkodowanie za uszkodzenie budynków). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki o tę kwotę w tym samym dziale, rozdziale i § 4270- Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na pomalowanie pomieszczeń administracji.
  2. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, § 0960- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o 2 750,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków jednostki w tym samym dziale, rozdziale i § 4300- Zakup usług pozostałych.
   Zmiany spowodowane są zabezpieczeniem środków na organizację turnusu rehabilitacyjnego, w Zawoi, zgodnie z decyzją darczyńcy.
  3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, § 2707- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o 21 969,05 zł, jednocześnie zwiększa się o tę kwotę plan wydatków jednostki w tym samym dziale, rozdziale, § 4307- Zakup usług pozostałych.
   W związku z pokryciem przez szkołę wydatków na realizację projektu „JAJO- Wielkanocne Spotkania i Pogaduszki” z własnego budżetu, przenosi się środki własne do rozdziału 80120- Licea ogólnokształcące, § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia.
  4. Porozumieniem z dnia 06.04.2010 r. zawartym pomiędzy Gminą Mieszkowice a Powiatem Gryfińskim w sprawie dotacji celowej przekazanej z budżetu Gminy Mieszkowice dla Powiatu Gryfińskiego na zakup dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie sztandaru oraz dodatków, zgodnie z którym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495- Pozostała działalność, § 2310- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 1 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale, § 4300- Zakup usług pozostałych.
   Dysponent środków – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  5. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207), zgodnie z którym dochody pochodzące z budżetu środków europejskich klasyfikuje się w paragrafach z czwartą cyfrą "7".
   W związku z tym zmienia się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego, a zmiany dotyczą programów: ”Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” (1 609 290,65 zł), „Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych” (86 786,83 zł).
  6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195- Pozostała działalność, § 4300- Zakup usług pozostałych o 3 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o 3 000,00 zł.
   Zmiany związane są z promocją Powiatu Gryfińskiego, poprzez dofinansowanie opłaty za udział w targach INKONTAKT w Schwedt (dofinansowanie dla Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie). Dysponent środków – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 926- Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695- Pozostała działalność, § 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 4 500,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków jednostki o tę kwotę w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego i tym samym paragrafie z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty realizacji zadania publicznego „Udział drużyn dzieci i młodzików w ćwierćfinałach i półfinałach mistrzostw Polski w piłce ręcznej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2010 r.”- złożonej przez Klub Sportowy „Energetyk” w Gryfinie. Dysponent środków – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
  8. Wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność, § 2120- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki w związku z realizacją projektów: „Bez obaw w dorosłość”, „Nie jesteśmy sami”, „Pomocna dłoń”.
  9. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, § 2707- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o 11 800,71 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę, w tym samym dziale, rozdziale i § 4307- Zakup usług pozostałych plan wydatków jednostki. Zmiany związane są z realizacją projektu „Lokalne okno na Europę” z programu „Młodzież w działaniu”.
  10. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się dochody Powiatu Gryfińskiego w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, § 2707- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o 57 108,03 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę, w tym samym dziale, rozdziale i § 4307- Zakup usług pozostałych plan wydatków jednostki. Zmiany związane są z realizacją projektu „Focus on future - Przyszłość na pierwszym planie” z programu „Młodzież w działaniu”.
 2. Zmian w planie przychodów budżetu Powiatu Gryfińskiego dokonano na podstawie analizy sprawozdań finansowych za 2009 r., zmniejszono nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych i zwiększono wolne środki. Plan rozchodów zmniejszono w związku ze zmianą warunków umowy na kredyt konsolidacyjny w banku Nordea (zmniejszono raty kapitałowe kredytu).
 3. Zmian w dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Gryfińskiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem o 1 000,00 zł dotacji celowych z gmin na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
 4. Zmian limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych dokonuje się w związku z procedurą oceny wniosku inwestycji „Przebudowa dróg Nr 1352Z Szczecin- Kołowo- Śmierdnica oraz 1350Z- Szczecin- Binowo”.
 5. Zmian limitów wydatków Powiatu Gryfińskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych dokonuje się w związku z realizacją przez ZSP Nr 1 w Chojnie projektów: ”JAJO- Wielkanocne Spotkania i Pogaduszki”, „Lokalne okno na Europę” oraz „Focus on future – Przyszłość na pierwszym planie”.
 6. Zmian w załączniku dotyczącym dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadnia własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r. dokonuje się w związku z udzieleniem dotacji na realizację umowy na działania promocyjne Powiatu Gryfińskiego i promocję zatrudnienia- aktywizację lokalnego rynku pracy oraz dofinansowaniem oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Klub Sportowy „Energetyk” w Gryfinie.
 7. Zmian w załączniku dotyczącym planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Powiatu Gryfińskiego w 2010 r. dokonuje się w związku z pismem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak: WGiN.III.MW.743-5-6/10 z dnia 27.04.2010 r., zgodnie z którym przyznano dofinansowanie na zakup sprzętu i oprogramowania w wysokości 55 000,00 zł.
  Po analizie sprawozdania Rb-33 za rok 2009 zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o 346 803,39 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków funduszu.
 8. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r. dokonuje się w związku z ogłoszeniem wyników konkursu i przyjęciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektów do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-06-14 12:12:14
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-14 12:12:14

Strona odwiedzona 617 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.