Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLIV/378/2010 z dnia 2010-09-09

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873; Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651; Dz. U. z 2008 r. Nr 209 poz. 1316; Dz. U. z 2009 r. Nr 22 poz. 120, Nr 19 poz. 100, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146), w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej "organizacjami pozarządowymi", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Konsultacje mają na celu zasięgnięcie opinii organizacji pozarządowych o poddanym konsultacji akcie.

§ 3.

 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się z inicjatywy Zarządu Powiatu na podstawie dokonanego ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 1 zamieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 określa w szczególności:
  1. przedmiot konsultacji,
  2. czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, z tym że czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia,
  3. komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Gryfinie lub jednostkę organizacyjną Powiatu Gryfińskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
 4. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 mają formę wyrażenia pisemnego stanowiska zawierającego uwagi i opinie co do aktu będącego przedmiotem konsultacji.
 5. Stanowisko, o którym mowa w ust. 4 należy składać bezpośrednio do komórki/ jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3 pkt 3.
 6. Nieprzedstawienie stanowiska w terminie wynikającym z ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji oznacza rezygnację z prawa do jego wyrażenia.
 7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.
 8. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Powiatu Gryfińskiego.
 9. Z przebiegu konsultacji komórka/ jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 3 pkt 3 sporządza protokół zawierający informację o organizacjach biorących udział w konsultacjach, o terminie konsultacji, przedmiocie i wynikach konsultacji.

§ 4. Wyniki konsultacji Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1, załączając jednocześnie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i publikuje je na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobligowany został do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności, stanowi jedną z form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Uchwała ta znajdzie między innymi zastosowanie do konsultacji projektu uchwały o nowym programie współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Celem uchwały jest sformułowanie przejrzystych zasad oraz form konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz pomiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, które umożliwią mieszkańcom szeroki dostęp oraz wpływ na kształtowanie aktów prawa miejscowego.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2010-09-13 09:49:56
data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 09:49:56

Strona odwiedzona 8121 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.