Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

XLV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XLV/399/2010 z dnia 2010-10-29

w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011" oraz "Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012"

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 12 i pkt 13, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675), art. 14, 17, 18 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664 z 2010 r. Nr 21, poz.104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz.489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, M.P. z 2008 r. Nr 79, poz. 698, Nr 80, poz. 707; z 2009 r. Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893) oraz art. 14 ust. 1, ust.2, ust.3, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 12 a i ust. 14 i art. 15 ust. 1 , ust. 2, ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Aktualizację Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Aktualizację Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicerzewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie
Rafał MuchaUZASADNIENIE

Zasady i tryb uchwalenia przez Radę Powiatu opracowań: Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami określają przepisy wymienione na wstępie projektu Uchwały Rady Powiatu.

Zgodnie z w/w przepisami ustaw Zarząd Powiatu przystąpił do opracowania dokumentów tj. "Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011" oraz "Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012":

 1. W dniu 25.01.2008 r. w Biuletynie Informacji publicznej umieszczono ogłoszenie Zarządu Powiatu w sprawie złożenia oferty na wykonanie w/w opracowań. Zarząd Powiatu Gryfińskiego w dniu 10.04.2008 r. jednogłośnie wyraził zgodę na zlecenie firmie Abrys Technika Sp. z o. o. z Poznania wykonanie w/w opracowań.
 2. W dniu 06.06.2008 r. w tutejszym Starostwie odbyło się spotkanie z przedstawicielami wszystkich gmin z terenu powiatu, w związku z przystąpieniem do opracowania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami. Podczas tego spotkania został powołany Zespół Doradczy ds. opiniowania w/w dokumentów, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich gmin.
 3. Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska projekt aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na oraz aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami poddano konsultacją społecznym w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w uchwalaniu w/w dokumentów, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt "Aktualizacji Planu ... i Programu ..."został upubliczniony poprzez udostępnienie go na stronie internetowej www.gryfino.powiat.pl w zakładce "Komunikaty" oraz umieszczono na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie i 9 gmin wchodzących w skład Powiatu. Mieszkańcy Powiatu Gryfińskiego oraz wszyscy zainteresowani mogli składać uwagi do w/w projektów drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Gryfinie.
 4. Projekt "Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012" wymagał sporządzenia prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko i poddania go uzgodnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - art. 53 i art. 57 Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz z art. 53 i art. 58 Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie. Prognozę oddziaływania projektu planu na środowisko w/w organy uzgodniły pozytywnie nie wnosząc uwag.
 5. Zgodnie z art. 15 ust. 1 , ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa, wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami, powiatowy plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, gminny plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z powiatowym planem gospodarki odpadami. Biorąc powyższe pod uwagę, termin przygotowania niniejszej uchwały podyktowany został późnym uchwaleniem przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012 - Uchwała Nr XLII/488/10 z dnia 22.06.2010 r.
 6. W trakcie obowiązywania umowy z Abrys Technika Sp. z o. o. z Poznania zmieniono termin wykonania umowy. Podyktowane było to brakiem zatwierdzonego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwałą Nr XLII/488/10 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22.06.2010 r. przyjął aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009-2012.
 7. Zgodnie art. 14 ust. 7 pkt 3 i ust. 12a ustawy o odpadach projekty planów gospodarki odpadami podlegają zaopiniowaniu. Wydział Ochrony Środowiska tut. Starostwa wysłał opracowania celem zaopiniowania do poszczególnych gmin, do zarządu województwa oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej:
  1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Uchwałą Nr 169/10 z dnia 21 września 2010r. zaopiniował pozytywnie projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2009 -2012.
  2. Burmistrzowie i Wójtowie - 9 gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego zaopiniowało pozytywnie projekt aktualizacji Planu.
  3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie pismem z dnia 09.09.2010 r. znak: NU-402-11-2/2010/jw, zaopiniował pozytywnie projekt aktualizacji Planu
 8. Zgodnie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska projekt programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu. Wydział Ochrony Środowiska tut. Starostwa wysłał opracowanie celem zaopiniowania do zarządu województwa i otrzymał pismo z uwagami do programu co zostało przez firmę Abrys Technika Sp. z o. o. uzupełnione.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-11-05 12:54:58
data ostatniej aktualizacji: 2010-11-05 12:54:58

Strona odwiedzona 945 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.