Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

1 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 1/2006 z dnia 2006-12-07

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U. 187, poz.1381) oraz § 20 uchwały Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 51.500 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 852 - Opieka społeczna - 50.000 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 50.000 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710 - Działalność usługowa - 1.500 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 1.500 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 173.649 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 110.209 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły specjalne - 7.745 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 66.114 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 36.350 zł
  • dział 852 - Opieka społeczna - 50.000 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 50.000 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -10.755 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3.255 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 7.500 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 710 - Działalność usługowa - 1.500 zł
   • rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 1.500 zł
  • dział 851-Ochrona zdrowia - 1.185 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.185 zł
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 122.149 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 48.114 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 48.114 zł
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 62.095 zł
   • rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 52.094 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 10.001 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -10.755 zł
   • rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.755 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.185 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.185 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Barbara RaweckaUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 560/2006 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zwiększono powiatowi dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.500 zł w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 -Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie,
 2. 2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 563/2006 z dnia 15 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2006, w którym zwiększono powiatowi dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w dziale 852 - Domy pomocy społecznej, rozdziale 85202 -Domy pomocy społecznej o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w następujący sposób:
  • - DPS Dębce - 20.000 zł
  • - DPS Trzcińsko - Zdrój - 30.000 zł
 3. 3. pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie o zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli w łącznej kwocie 72.850 zł, jednocześnie zmniejszając plan wydatków, będących w dyspozycji Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki o kwotę 72.850 zł.
 4. 4. zmniejszeniem rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 48.114 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego ZSP Nr 1 w Chojnie w związku z trudną sytuacją tej jednostki.
 5. 5. w związku z ostatecznym rozliczeniem za cztery kwartały roku 2006 środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w jednostkach pomocy społecznej następują zmiany w planach finansowych tych jednostek na łączną kwotę 1.185 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-12-11 08:42:08
data ostatniej aktualizacji: 2006-12-11 08:42:08

Strona odwiedzona 1062 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.