Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

48 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 264/2007 z dnia 2007-09-28

w sprawie zmiany Uchwały Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 59/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007, zmienionej,

 • uchwałą Nr 61/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.02.2007r.,
 • uchwałą Nr 88/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2007r.,
 • uchwałą Nr 116/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.04.2007 r.,
 • uchwałą Nr 135/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr 144/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.05.2007 r.,
 • uchwałą Nr 151/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.06.2007 r.,
 • uchwałą Nr 172/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2007 r.,
 • uchwałą Nr 202/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.07.2007 r.,
 • uchwałą Nr 220/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.08.2007 r.,
 • uchwałą Nr 230/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.08.2007 r.
 • uchwałą Nr 255/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.09.2007 r.

wprowadza się następujące zmiany:

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu Gryfińskiego oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 256/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 września 2007 r., stosownie do której:
  1. Zmniejszono plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 20.467,00 zł, jednocześnie zwiększając plany finansowe wydatków w poszczególnych jednostkach (zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w związku z Uchwałą Nr IX/119/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 rok w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania):
   1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 2.499,00 zł,
   2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 2.785,00 zł,
   3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 4.370,00 zł,
   4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 3.720,00 zł,
   5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 1.655,00 zł,
   6. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 2.364,00 zł,
   7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie o kwotę 1.737,00 zł,
   8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie o kwotę 757,00 zł,
   9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnie o kwotę 580,00 zł.
  2. Zmniejszono plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego o łączną kwotę 88.997,00 zł (zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki), z czego z dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli zmniejszono o kwotę 71.949,00 zł, oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 17.048,00 zł, jednocześnie zwiększając plany finansowe wydatków w poszczególnych jednostkach:
   1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 10.037,00 zł (801, 80146),
   2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 9.022,00 zł (801, 80146),
   3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 18.988,00 zł (801, 80146),
   4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o kwotę 16.828,0 zł (801, 80146),
   5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 6.285,00 zł (801, 80146),
   6. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 11.434,00 zł (801, 80146 - 10.789,00 zł, 854, 85446 - 645,00 zł),
   7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie o kwotę 9.470,00 zł (854, 85446),
   8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie o kwotę 3.991,00 zł (854, 85446),
   9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnie o kwotę 2.942,00 zł (854, 85446).
    Z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
    W/w zmiany w poszczególnych jednostkach zostały ujęte w harmonogramie w m-cu wrześniu 2007 r.
 2. Uchwałą Nr /2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia września 2007 r., stosownie do której:
  1. Zwiększono dochody o łączną kwotę 872.707,00 zł z tego:
   • z tytułu opłaty komunikacyjnej - 322.707,00 zł (ujęto w harmonogramie od m-ca września do m-ca grudnia 2007 roku)
   • z tytułu sprzedaży mienia Powiatu (w związku z ogłoszonym przetargiem na dzień 25 września 2007 r.) - 550.000,00 zł (ujęto w harmonogramie w m-cu październiku 2007 roku).
  2. Zmniejszono dochody w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 376/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2007, w związku z którym zmniejszona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 155.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej - zmian została ujęta w harmonogramie od miesiąca września do miesiąca grudzień 2007 r.
  3. Zwiększono wydatki o kwotę 175.000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na zakup druków i tablic komunikacyjnych - zgodnie z wnioskiem Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie - zmianę tą ujęto w harmonogramie w miesiącach wrzesień-grudzień 2007 r.
  4. Zwiększono wydatki o kwotę 63.000,00 zł w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75019 - Rady powiatów, z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych - zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu. - w/w zmiana została ujęta w harmonogramie od m-ca września do grudnia b.r.
  5. Zwiększono rezerwę o łączną kwotę 535.018,92 zł w związku:
   • z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji dla Szkół Niepublicznych na 2007 rok - zmniejszenie planu finansowego w dziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 34.899,20 zł oraz zmniejszenie planu finansowego w dziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 150.612,72 zł - zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
   • ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej - ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 322.707,00 zł z czego 175.000,00 zł przeznacza się na zakup druków i tablic komunikacyjnych (750, 75020), 63.000,00 zł na wypłatę diet radnych (750, 75019), pozostała kwota w wysokości 84.707,00 zł zostaje przeznaczona na rezerwę,
   • ze zwrotem przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wydatku związanego z zakupem agregatu prądotwórczego w wysokości 40.200,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 40.200,00 zł
   • ze zmniejszeniem wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym - 4.600,00 zł, (zwiększenie rezerwy wynika z różnicy pomiędzy zmniejszeniem wydatków w SOSW w Chojnie o kwotę 160.000,00 zł a zwiększeniem wydatków w DPS Nowe Czarnowo o 155.400,00),
   • ze sprzedażą mienia Powiatu - 220.000,00 zł (dochody ze sprzedaży wyniosą 550.000,00 z czego 130.000,00 zostaje przeznaczone na finansowanie zawartych porozumień oraz 200.0000,00 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach, pozostała kwota w wysokości 220.000,00 zwiększyła rezerwę).
  6. Zwiększono wydatki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki. W/w zmiany zostały ujęte w harmonogramie wydatków w miesiącach od września do listopada 2007 r.
  7. Zwiększono wydatki o kwotę 130.000,00 zł przy Starostwie Powiatowym w Gryfinie w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynikających z zawartych porozumień. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie wydatków w miesiącach od września do grudnia b.r.
  8. Zwiększono wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 23.579,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trzyletniej Szkoły Specjalnej, Ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, która istnieje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie od 1 września 2007 roku. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w miesiącach od września do grudnia 2007 r.
  9. Zmniejszono wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie o łączną kwotę 183.579,00 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Zmianę tą ujęto w harmonogramie w miesiącach od września do grudnia 2007 roku.
 3. Uchwałą Nr /2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia września 2007 r., stosownie do której:
  1. W związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 384/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 roku, w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 32) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3.307,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku. Zmiana ta została ujęta w harmonogramie w m-cu wrześniu 2007 r.
  2. W związku z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 390/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zmniejszona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Komisje poborowe, o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie poboru. Zmianę tą ujęto w harmonogramie wydatków w m-cu wrześniu 2007 r.
  3. W związku z wnioskiem Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego zgodnie z którym zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 70.549,21 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1418Z Mieszkowice - Czelin na długości 382 mb (szacowany koszt 80.000,00 zł, w tym do sfinansowania przez Gminę 50.000,00 zł), oraz remont nawierzchni ulicy Adama Mickiewicza w Mieszkowicach o powierzchni 441,3 m2 (szacowany koszt 50.000,00 zł, w tym 20.549,21 zł do sfinansowania z dotacji celowej Gminy) do realizacji przez Starostwo Powiatowe. Zmian w harmonogramie dokonano w m-cu wrześniu 2007 .
  4. W związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zmian planów finansowych Szkół realizujących projekt pn. "Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Gryfińskim III". Zmiany dokonane są w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Wdrażającą na wydatkowanie niewykorzystanej części stypendiów na inne wydatki rzeczowe. W związku z powyższym w planie wydatków szkół należy dokonać zmian w dziale 854 rozdział 85415 w następujący sposób:
   1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - zwiększenie w § 4218 planu wydatków o kwotę 1200,00 zł (z 4.044,80 zł do 5.244,80 zł) z przeznaczeniem na 600,00 zł zakup drukarki kolorowej, 300,00 zł zakup art. biurowych (papier do ksero, skoroszyty itp.) i 300,00 zł zakup art. biurowych (tusze, tonery);
   2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - zwiększenie w § 4218 planu wydatków o kwotę 1200,00 zł (z 4.044,80 zł do 5.244,80 zł) z przeznaczeniem na zakup art. biurowych (papier do ksero, skoroszyty itp.) 600,00 zł i 600,00 zł zakup art. biurowych (tusze, tonery);
   3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - zmniejszenie w § 3248 planu wydatków o kwotę 3600,00 zł (z 67.685,00 zł do 64.085,00 zł) i zwiększenie w § 4218 planu wydatków o kwotę 1200,00 zł (z 1.044,80 zł do 2.244,80 zł) z przeznaczeniem na zakup art. biurowych (papier do ksero, skoroszyty itp.) - 600,00 zł i 600,00 zł - zakup art. biurowych (tusze, tonery).
    W/w zmiany zostały ujęte w harmonogramie w m-cu wrześniu b.r.
 4. Wnioskiem Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stosownie do którego przesunięto środki finansowe z transz wydatków niewykorzystanych w poprzednich miesiącach jednocześnie zwiększając transze wydatków od września do grudnia 2007 roku.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-10-02 09:28:57
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-02 09:28:57

Strona odwiedzona 809 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.