Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

52 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 283/2007 z dnia 2007-10-23

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U.z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) i § 9 pkt.3 Uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1


Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 95.619,00zł
z tytułu realizacji zadań własnych :
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 9.504,00 zł
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 9.504,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 710 - Działalność usługowa - 33.615,00 zł
rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 33.615,00 zł

z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
dział 600 - Transport i łączność - 52.500,00 zł
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 52.500,00 zł

§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 437.172,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600 - Transport i łączność - 52.500,00 zł
  rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 52.500,00 zł
  dział 852 - Pomoc społeczna - 341.553,00 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 341.553,00 zł
  dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 9.504,00 zł
  rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 9.504,00 zł

  z tytułu zadań zleconych:
  dział 710 - Działalność usługowa - 33.615,00 zł
  rozdział 71015 - Nadzór budowlany - 33.615,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 341.553,00 zł
  tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 852 - Pomoc społeczna - 341.553,00 zł
  rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 341.553,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 445/2007 z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa o kwotę 10.000,00 zł w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 466/2007 z dnia 11 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2007, stosownie do którego zwiększona została Powiatowi dotacja celowa (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór Budowlany o łączną kwotę 23.615,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 października 2007 r. wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi -5.903,90 zł oraz wydatków bieżących o charakterze jednorazowym -17.711,10 zł.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 444/2007 z dnia 3 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi dotacja celowa ( z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55) o kwotę 9.504,00 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85415 - Pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na realizację Programu "Świat do odważnych należy", w ramach Rządowego programu "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.
 4. Wnioskiem Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego, zgodnie z którym zwiększono dochody oraz wydatki o kwotę 52.500,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Widuchowa z dnia 31 sierpnia 2007 roku na współfinansowanie remontu chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej.
 5. Rozliczeniem dotacji w oparciu o liczbę pensjonariuszy następuje zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 269.694,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 127.584,00 zł. (Zmniejszenie nastąpiło wskutek rozliczenia dotacji w oparciu o liczbę pensjonariuszy, natomiast zwiększenie związane jest z uwzględnieniem wniosku jednostki o zwiększenie budżetu ze środków z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 114.294,00 zł oraz zwiększenie budżetu ze środków własnych powiatu o kwotę 155.400,00zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność).
 6. Rozliczeniem dotacji w oparciu o liczbę pensjonariuszy, stosownie do którego następuje zmniejszenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju o kwotę 159.480,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki o kwotę 71.859,00 zł z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z koniecznością uzyskania wymaganych standardów.
 7. Rozliczeniem dotacji w oparciu o liczbę pensjonariuszy, stosownie do którego następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 54.489,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-10-30 14:50:41
data ostatniej aktualizacji: 2007-10-30 14:50:41

Strona odwiedzona 841 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.