Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

58 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 294/2007 z dnia 2007-11-29

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2007

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz. 1218, Dz.U.187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) i § 9 pkt.3 Uchwały Nr III/33/2006 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 76.073,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 240,00 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 240,00 zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 7.800,00 zł
   • rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 7.800,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 11.030,00 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 11.030,00 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 44.503,00 zł
   • rozdział 75411 -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 44.503,00zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 7.500,00 zł
   • rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 7.500,00 zł
   z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.000,00 zł
   • rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1.115.000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.115.000,00 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.115.000,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 217.032,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801- Oświata i wychowanie - 139.112,00 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 138.872,00 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 240,00 zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 7.800,00 zł
   • rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 7.800,00 zł
  • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 11.030,00 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 11.030,00 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 44.503,00 zł
   • rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 44.503,00zł
  • dział 852 - Pomoc społeczna - 7.500,00 zł
   • rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 7.500,00 zł
  • dział 851 - Ochrona zdrowia - 2.087,00 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 2.087,00 zł
   z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.000,00 zł
   • rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 5.000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1.255.959,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758 - Różne rozliczenia - 76.000,00 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 76.000,00 zł
  • dział 801 - Oświata i wychowanie - 62.872,00 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 45.204,00 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 17.668,00 zł
   z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 851 - Ochrona zdrowia - 1.117.087,00 zł
   • rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.117.087,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów oraz wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 525/2007 z dnia 30 października 2007 roku, stosownie do którego zwiększona została Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55) dotacja celowa w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne o kwotę 11.030,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zgodnie z Rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Zwiększenie planu wydatków następuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 5.515,00 zł oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie, również o kwotę 5.515,00 zł.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 519/2007 z dnia 30 października, stosownie do którego zwiększona została Powiatowi dotacja celowa (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 37) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 7.800,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m. in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007 - 2008. Program ten realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 512/2007 z dnia 29 października 2007 r., stosownie do którego zwiększona została Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 32) dotacja celowa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 7.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Program ten realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 509/2007 z dnia 29 października 2007 r., stosownie do którego zwiększona została Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) dotacja celowa w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 44.503,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
 5. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 514/2007 z dnia 29 października 2007 r., stosownie do którego zwiększona została Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 11) dotacja celowa w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 240,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
 6. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 526/2007 z dnia 31 października 2007 r., stosownie do którego zmniejszona została Powiatowi dotacja celowa w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.115.000,00 zł, przyznana na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne.
 7. Porozumieniem zawartym w dniu 23 października 2007 r. pomiędzy Gminą Mieszkowice a Powiatem Gryfińskim, w związku z którym burmistrz Gminy Mieszkowice przekaże Powiatowi kwotę 5.000,00 zł, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 8. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, stosownie do którego następuje przesunięcie kwot wydatków między rozdziałami. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 54.038,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w rozdziale 80123 - Licea profilowane o kwotę 45.204,00 zł oraz rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 8.834,00 zł.
 9. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, stosownie do którego następuje przesunięcie kwot wydatków między rozdziałami. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 8.834,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 8.834,00 zł.
 10. Decyzją Zarządu Powiatu w Gryfinie, stosownie do której następuje zwiększenie wydatków z rezerwy ogólnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o kwotę 76.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 11. Rozliczeniem kwoty składki zdrowotnej przekazywanej Powiatowi przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, w związku z którym następuje zmniejszenie wydatków w Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju o kwotę 758,00 zł, w Domu Dziecka w Chojnie o kwotę 1.274,00 zł, oraz w Rodzinnym Domu Dziecka "Agatos" o kwotę - 55,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 2.087,00 zł. Korekta wielkości składki zdrowotnej wynika ze złożonego przez jednostki rozliczenia uwzględniającego liczbę dzieci przebywających w placówkach do końca roku.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2007-12-03 12:05:57
data ostatniej aktualizacji: 2007-12-03 12:05:57

Strona odwiedzona 877 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.