Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

68 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 331/2008 z dnia 2008-02-21

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego w ramach działania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001.142.1592, Dz.U.2002.23.220, Dz.U.2002.62.558, Dz.U.2002.113.984, Dz.U.2002.153.1271, Dz.U.2002.200.1688, Dz.U.2002.214.1806, Dz.U.2003.162.1568, Dz.U.2004.102.1055, Dz.U.2004.167.1759, Dz.U.2007.173.1218), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. 2004. 99 .1001, Dz.U.2004.273.2703, Dz.U.2005.64.565, Dz.U.2005.94.788, Dz.U.2005.164.1366, Dz.U.2006.94.651, Dz.U.2006.104.708, Dz.U.2006.104.711, Dz.U.2006.144.1043, Dz.U.2006.149.1074, Dz.U.2006.158.1121, Dz.U.2006.217.1588, Dz.U.2007.89.589, Dz.U.2007.115.793, Dz.U.2007.120.818) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym składania wniosków na realizację projektu w poszczególnych latach jego trwania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
 2. zawarcia umowy ramowej projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podpisywania aneksów do tej umowy,
 3. realizacji projektu, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań,
 4. dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie ramowej, oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu.
§ 2.

Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia od 01.01.2008r. do 30.03.2014r. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 01.01.2008r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zamierza przystąpić do realizacji projektu systemowego w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przystąpienie do projektu systemowego wiąże się:

 • ze złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania projektu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
 • podpisaniem umowy ramowej dotyczącej realizacji programu na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2013 roku w przypadku zatwierdzenia wniosku do realizacji.

W ramach umowy ramowej muszą być składane wnioski dotyczące realizacji zadań w ramach programu w poszczególnych latach jego trwania.

Ponieważ PUP jest jednostką organizacyjną powiatu i nie posiada osobowości prawnej nie może występować samodzielnie jako wnioskodawca. Zgodnie z wytycznymi instytucji wdrażającej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu PUP obowiązany jest przedstawić zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym uchwałę organu powiatu udzielającą pełnomocnictwa w tym zakresie Dyrektorowi PUP.

W związku z powyższym, w celu spełnienia warunków formalnych niezbędnych do otrzymania dofinansowania projektu, konieczne jest podjęcie uchwały udzielającej pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do:

 1. dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym składania wniosków na realizację projektu w poszczególnych latach jego trwania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
 2. zawarcia umowy ramowej projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz podpisywania aneksów do tej umowy,
 3. realizacji projektu, a w szczególności do wykonywania zadań związanych z jego realizacją oraz rozliczania wykonywanych zadań, zatwierdzania wniosków płatniczych i wymaganych sprawozdań,
 4. dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie ramowej, oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu.

data opublikowania: 2008-02-25 10:27:44
data ostatniej aktualizacji: 2008-02-25 10:27:44

Strona odwiedzona 903 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.