Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

103 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 501/2008 z dnia 2008-10-09

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1, i art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984), i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 170 207,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 10 207,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 10 207,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852-Pomoc społeczna - 160 000,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 160 000,00 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 160 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 852-Pomoc społeczna - 160 000,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 160 000,00 zł
§ 2.
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 346 762,66 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 100 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 100 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 36 555,66 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 36 555,66 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 40 000,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 14 000,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 26 000,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 10 207,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 10 207,00 zł

  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
  dział 852-Pomoc społeczna -160 000,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 160 000,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 336 555,66 zł z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758 Różne rozliczenia - 140 000,00 zł
  rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 140 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 36 555,66 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 36 555,66 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 160 000,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 160 000,00 zł
§ 3.

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 424/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10 207,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków procesu zmniejszania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy urzędami, z wyrównaniem od 1 stycznia 2008 r.
 2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 14 000,00 zł, w związku z większymi wydatkami w opłatach za pobyt dzieci pochodzących z Powiatu Gryfińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 26 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Dokumentacja jest potrzebna w celu złożenia wniosku o dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych (jakim jest budynek Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
 4. Zmniejszeniem planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 160 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, § 2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
 5. Zmniejszeniem planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, § 4270-Zakup usług remontowych oraz zmniejszenie planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 70 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych oraz opłatę za łącza telekomunikacyjne.
 7. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak: EK.ELB.3011/6/08 z dnia 03.10.2008 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 003,02 zł, § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 464,27 zł, § 4120-Składki na Fundusz Pracy o kwotę 73,57 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 3 540,86 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie.
 8. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak: EK.ELB.3011/10/08 z dnia 03.10.2008 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27 833,00 zł, § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 593,80 zł, § 4120-Składki na Fundusz Pracy o kwotę 588,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, następujących jednostek:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie -7 074,60 zł
  • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie -2 358,20 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie -7 074,60 zł
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie -4 716,40 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach -2 358,20 zł
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie -4 716,40 zł
  • Starostwo Powiatowe w Gryfinie (zwiększenie w § 2310-Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4 716,40 zł), z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-10-10 14:07:50
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-10 14:07:50

Strona odwiedzona 659 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.