Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

108 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 517/2008 z dnia 2008-11-13

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2008 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XVII/194/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 06.03.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 142 174,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 852-Pomoc społeczna - 109 600,00 zł
  • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 100 000,00 zł
  • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 4 650,00 zł
  • rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 4 950,00 zł
 • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 30 574,00 zł
  • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 30 574,00 zł

z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 000,00 zł
  • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2 000,00 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 143 274,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 1 100,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe -1 100,00 zł
  • dział 852-Pomoc społeczna - 109 600,00 zł
   • rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 100 000,00 zł
   • rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 4 650,00 zł
   • rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 4 950,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 30 574,00 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 30 574,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 000,00 zł
   • rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 2 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 100,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 1 100,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 100,00 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 463/2008 z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 4 650,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w terenie.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 481/2008 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo- Wychowaczej w Chojnie na zakup usług remontowych (utworzenie grupy usamodzielnienia dla starszych wychowanków) oraz w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2110-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 485/2008 z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 30 574,00 zł, z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła w zakresie:
  1. dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (25 604,00 zł):
   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie -12 802,00 zł,
   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie -12 802,00 zł,
  2. zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i ich filii (4 970,00 zł):
   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie -2 485,00 zł,
   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie -2 485,00 zł,
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 401/2008 z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 rok, zgodnie z którym zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, § 2130-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 4 950,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków i punktów interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008.
 5. Pismem naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 100,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 950,00 zł oraz § 4120-Składki na Fundusz Pracy o kwotę 150,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność wydziału.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2008-11-13 14:56:43
data ostatniej aktualizacji: 2008-11-13 14:56:43

Strona odwiedzona 741 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.