Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

165 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 702/2009 z dnia 2009-11-26

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), oraz Uchwały Nr XXXVI/332/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/332/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

§ 2. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy w/g pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXXVI/332/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu planu dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 49 248,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 482/2009 z dnia 16.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok. Jednocześnie zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ZUW w Szczecinie pozostawiono w budżecie powiatu kwotę 201 372,00 zł wynikającą ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacją w 2009 r. (DPS Dębce- 27 924,00 zł, DPS Trzcińsko-Zdrój- 75 118,00 zł, DPS Moryń- 53 032,00 zł oraz DPS Nowe Czarnowo- 45 298,00 zł). Środki ogółem w wysokości 250 620,00 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Dębcach - 29 205,00 zł, DPS w Trzcińsku-Zdroju - 30 975,00 zł, DPS w Moryniu - 95 580,00 zł i DPS w Nowym Czarnowie - 94 860,00 zł.
 2. Zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu planu dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 36 755,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 507/2009 z dnia 23.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok. Środki zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ZUW w Szczecinie przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Dębcach - 4 286,00 zł, DPS w Trzcińsku-Zdroju - 4 546,00 zł, DPS w Moryniu - 14 026,00 zł i DPS w Nowym Czarnowie - 13 897,00 zł.
 3. Zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 8 000,00 zł oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 18 500,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 25 200,00 zł, w dziale 758-Różne rozliczenia, rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe o 600,00 zł oraz w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 700,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
 4. Zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 30 000,00 zł (wpływy z usług w internacie), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii i konserwację okien w internacie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
 5. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o 5 000,00 zł (Umowa z Gminą Mieszkowice o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu w formie dotacji celowej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w tym samym dziale, rozdziale i w § 2580-Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
 6. Zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o 54 500 zł oraz w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 95 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, w związku z wnioskiem Dyrektora jednostki.
 7. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o 7 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa za samodzielne wykonanie "Sprawozdania z Planu gospodarki odpadami dla powiatu gryfińskiego za lata 2007-2008" oraz "Raportu z Programu ochrony środowiska dla powiatu gryfińskiego za lata 2007-2008", zgodnie z wnioskiem Naczelnika wydziału.
 8. Zwiększenia planu dochodów Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo - wychowacze o 12 661,63 zł (środki od Państwa Emilii i Józefa Podwójnych z Warnic, wpłata Fundacji Przyjaciólka w Warszawie, oraz wpłata nawiązek zasądzonych na rzecz jednostki i wychowanków), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostki w paragrafie 4210-Zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
 9. Zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z pismem Naczelnika wydziału.
 10. Zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne o 256 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.
 11. Zmniejszenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 125 000,00 zł oraz planu wydatków na stypendia dla uczniów o 13 850,00 zł, zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 12. Zmniejszenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o 91,20 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Kwota ta jako niewykorzystana dotacja została zwrócona na konto Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 13. Zmniejszenia planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 2 400 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 2 150 000,00 zł (zmiany związane z realizacją zadania "Standaryzacja Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie") oraz w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85120-Lecznictwo psychiatryczne o 250 000,00 zł (inwestycje w SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie).
 14. Zmniejszenia planu wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 83 105,34 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dotacji dla Zgromadzenia - DPS Moryń o 33 053,46 zł, i Stowarzyszeń: DPS Dębce o 7 923,50 zł i DPS Trzcińsko Zdrój o 42 128,38 zł.
 15. Zwiększenia planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 83 105,34 zł (środki własne Powiatu), przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność.
 16. Zwiększenia rezerwy ogólnej o 100 000,00 zł.
 17. Zwiększenia planu dochodów wykonanych ponad plan w następujących działach i rozdziałach:
  • Dział 020-Leśnictwo, rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną - 458,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie),
  • Dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 45 612,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie),
  • Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3 950,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - 3 250,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - 700,00 zł),
  • Dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 598 142,45 zł, rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 766,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie),
  • Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 111 550,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie), rozdział 75622-Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 110 000,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - organ),
  • Dział 758-Różne rozliczenia, rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 15 000,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie),
  • Dział 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85195-Pozostała działalność - 2 000,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie),
  • Dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 9 880,00,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - 5 380,00 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - 4 500,00 zł), rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 2 500,00 zł (Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie), rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 1 200,00 zł (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie), rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 100,00 zł (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie).
  • Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 70,00 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie), rozdział 85495-Pozostała działalność - 4 030,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie).
 18. Zmniejszeniem planu niewykonanych dochodów w następujących działach i rozdziałach:
  • Dział 600-Transport i łączność, rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 4 560,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie),
  • Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 728 202,19 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie),
  • Dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 1 409 642,45 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie - organ),
  • Dział 758-Różne rozliczenia, rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 11 379,00 zł (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - 3 000,00 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie - 2 500,00 zł, Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie - 800,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - 4 500,00 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie - 579,00 zł),
  • Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 700,00 zł (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie),
  • Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 9 300,00 zł (Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie).
 19. Zmniejszeniem planu niewykonanych wydatków w następujących działach i rozdziałach:
  • Dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 438 000,00 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie),
  • Dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195-Pozostała działalność - 352 867,21 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie),
  • Dział 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85111-Szpitale ogólne - 1 141 607,98 zł (Starostwo Powiatowe w Gryfinie).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-11-27 09:48:32
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-27 09:48:32

Strona odwiedzona 638 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.