Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

VIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr VIII/67/2011 z dnia 2011-09-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 108 935,38 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 852-Pomoc społeczna - 7 625,65 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 7 625,65 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 10 000,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 91 309,73 zł
  rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 91 309,73 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 76 381,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 852-Pomoc społeczna - 76 381,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 76 381,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 544 587,76 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 250 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 250 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 1 482,11 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 1 482,11 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 283 105,65 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 283 105,65 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 10 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 512 033,38 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 158 690,27 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 158 690,27 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 351 861,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 351 861,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 482,11 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 1 482,11 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W Uchwale Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr V/40/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok, uchwałą Nr VI/53/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r. oraz uchwałą Nr VII/65/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu, wprowadza się następujące zmiany:

 1. Załącznik Nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik Nr 7 określający dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik Nr 8 określający dotacje celowe z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik Nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Alicja KordylasińskaUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 461/2010 z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 76 381,00 zł, jednocześnie podjęto decyzję, że ze zmniejszonej dotacji w kwocie 285 435,00 zł wynikającej ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacją pozostawia się w budżecie Powiatu kwotę 209 054,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej wg poniższej tabeli:
   DPS Kwota zmniejszenia wynikająca ze zmniejszenia liczby osób objętych dotacją Kwota zwiększenia Razem zmiana w planie wydatków (3-2)
   1 2 3 4
   Dębce 60 954,00 18 171,00 -42 783,00
   Trzcińsko-Zdrój 91 432,00 16 152,00 -75 280,00
   Moryń 87 333,00 62 589,00 -24 744,00
   Nowe Czarnowo 45 716,00 112 142,00 66 426,00

   Jednocześnie wyprowadza się z planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie kwotę 66 426,00 zł (środki własne powiatu - zwiększają plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 4270-Zakup usług remontowych).

  2. Porozumienie z Gminą Gryfino w sprawie dotacji celowej przekazanej z budżetu Gminy Gryfino dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się dochody Powiatu o 10 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na dotacje celowe dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na wyżej wymienione zadanie.
  3. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 7 625,65 zł. Dochody uzyskane głównie z zasiłków pogrzebowych przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4210-Zakup materiałów i wyposażenia.
  4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki o 1 482,11 zł w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej Powiatu. Środki przeznaczone na zwiększenie w dziale 801-Oświata i wychowanie jednostka decyzją Zarządu Powiatu otrzymała wcześniej z rezerwy ogólnej.
  5. Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o 91 309,73 zł. Jednocześnie ze sprawozdania OŚ-4p za rok 2010 wynika, że przychody Powiatu w kwocie 918 690,27 zł są przychodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W budżecie Powiatu na 2011 r. zaplanowano kwotę 760 000,00 zł, a więc zachodzi potrzeba wprowadzenia różnicy czyli kwoty 158 690,27 zł po stronie przychodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Kwotę 250 000,00 zł uzyskaną z zwiększenia dochodów i przychodów przeznacza się na zadania w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe.
 2. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na zadania zlecone w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
 3. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z gmin w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz przekazanych gminom na zadania w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe.
 4. Zmian w załączniku określającym dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się w związku ze zwiększeniem dochodów i przychodów z tych opłat.
 5. Zmian w załączniku określającym dotacje celowe z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011 r. dokonuje się w związku z zaplanowaniem dotacji dla Gminy Banie na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1376Z z drogą gminną w m. Górnowo".
 6. Zmian w załączniku określającym dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz ze zmniejszeniem dotacji dla Stowarzyszeń i Zgromadzenia prowadzących domy pomocy społecznej.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-10-03 13:05:13
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-03 13:05:13

Strona odwiedzona 588 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.