Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/75/2011 z dnia 2011-11-24

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654) Rada Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012", który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Powiat gryfiński, tworząc program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wyraża w ten sposób wolę współdziałania w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzonej przez jego mieszkańców. Wspiera tym samym rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zachęca społeczność lokalną do większej aktywności na rzecz wspólnego dobra. Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem powiatu. Organizacje pozarządowe, skupiające coraz większą liczbę aktywnych obywateli, poczuwających się do odpowiedzialności za rozwój lokalny, stają się partnerem powiatu do realizacji zadań publicznych.

W roku 2011 liczba organizacji pozarządowych na terenie powiatu zarejestrowanych w dokumentach rejestrowych wynosiła 250, z tego:

Rodzaj organizacjiLiczba
Stowarzyszenia kultury fizycznej9
Uczniowskie kluby sportowe42
Stowarzyszenia zwykłe17
Stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 128
Fundacje6
Stowarzyszenia terenowe18
RAZEM250

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także uchwałą Nr XLIV/378/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

Konsultacje odbyły się w terminie od 20 października 2011 roku do 2 listopada 2011 roku. Zostały one przeprowadzone w formie pisemnej poprzez zgłaszanie wniosków i uwag przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Starostwa.

Uwagi do projektu programu zgłosiła 1 organizacja ? Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z uwagami nie wnosi zmian do przedkładanego Radzie Powiatu "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-11-25 14:38:50
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-25 14:38:50

Strona odwiedzona 5202 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.