Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

X sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr X/78/2011 z dnia 2011-11-24

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 680 683,22 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 23 389,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 23 389,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 30 276,09 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 30 276,09 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 27 010,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 27 010,00 zł
  dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 220 000,00 zł
  rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 220 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 1 660,45 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 1 660,45 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 6 769,28 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 3 000,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 367,60 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 3 401,68 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 11 200,00 zł
  rozdział 85120-Lecznictwo psychiatryczne - 11 200,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 7 020,04 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 7 020,04 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 292 340,63 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 292 340,63 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 46 153,73 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 26,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 31 929,73 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 14 198,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 640,00 zł
  rozdział 90008-Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - 3 640,00 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 11 224,00 zł
  rozdział 92601-Obiekty sportowe - 11 224,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 528 970,08 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 465 806,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 465 806,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 63 164,08 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 63 164,08 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 630 021,32 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 638 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 638 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 201 040,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 201 040,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 10 300,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 10 300,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 414 756,64 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 414 756,64 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 63 608,55 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 10 825,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 51 083,55 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 1 700,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 7 020,04 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 7 020,04 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 292 340,63 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 292 340,63 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 955,46 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 2 955,46 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 478 308,18 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 390 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 390 000,00 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 65 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 65 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 150 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 150 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 486 132,18 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 13 581,23 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 5 558,79 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 466 992,16 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 61 340,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 760,00 zł
  rozdział 85178-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 9 000,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 51 580,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 201 700,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 1 700,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 200 000,00 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 124 136,00 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 124 136,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W Uchwale Nr IV/30/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.02.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2011 zmienionej:

uchwałą Nr V/40/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.04.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok,

uchwałą Nr VI/53/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 r.

uchwałą Nr VII/65/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu,

uchwałą Nr VIII/67/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Załącznik Nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 5 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik Nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik Nr 7 określający dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik Nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 33 908,55 zł w związku z wykonaniem dochodów większych niż zaplanowano m. in. z tytułu odsetek bankowych oraz za wyżywienie i zakwaterowanie w internacie, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii i pomocy dydaktycznych.
  2. Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym przekazuje się kwotę 25 000,00 zł na realizację zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków budżetu Powiatu Gryfińskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zadanie pn. "Doświadczenia fizyczne w ochronie środowiska" zostanie zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmniejsza się plan wydatków na zadania:
   • Termomodernizacja budynków warsztatów ZSP Nr 1 w Chojnie o 303 864,77 zł,
   • Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynków wraz ze zmianą funkcji części obiektu przy ZSS w Gryfinie w zakresie modernizacji przepompowni, likwidacji szamba, modernizacji węzła cieplnego oraz instalacji sanitarnej o 200 000,00 zł,
   • dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 99 136,00 zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadania bieżące o 320 000,00 zł i inwestycyjne o 318 000,00 zł w zakresie modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych, remontów urządzeń odwadniających, modernizację rowów odwadniających.
    W związku z tymi zmianami wyprowadza się środki własne powiatu z zadań inwestycyjnych - 250 000,00 zł i zadań bieżących - 140 000,00 zł w dziale 600-Transport i łączność. Kwota 250 000,00 zł zwiększa rezerwę ogólną budżetu powiatu, a o kwotę 140 000,00 zł zmniejsza się plan dochodów ze sprzedaży mienia.
  4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 1 700,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na remont pracowni gastronomicznej.
  5. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 2 880,23 zł w związku z wykonaniem dochodów większych niż zaplanowano m. in. z tytułu odsetek bankowych oraz z opłat za najem pomieszczeń, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
  6. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki o 7 020,04 zł w związku z wykonaniem dochodów większych niż zaplanowano m. in. z tytułu odsetek bankowych, odpłatności rodziców za pobyt dzieci, darowizny Nadleśnictwa w Chojnie na wypoczynek dzieci oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń placówki, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
  7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 3 000,00 zł w związku z dofinansowaniem ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektów "Język sąsiada jest super". "Nauka-Praca-Wypoczynek" oraz "4 x 3-prosta sprawa".
  8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków jednostki o 63 164,08 zł w związku z zakończeniem realizacji kolejnego etapu projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach RPO WZ. Dodatkowo zmniejsza się plan wydatków jednostki o 64 964,08 zł (wkład własny Powiatu do projektu), przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej.
  9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki o 19 140,02 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej Powiatu (jednostka złożyła wniosek o zmiany między działami i decyzją Zarządu środki na zadania w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymała wcześniej z rezerwy ogólnej).
  10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego o 292 340,63 zł, w związku z dofinansowaniem przez PFRON projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II".
  11. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 15 365,86 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Żarczyn, gm. Widuchowa. Środki zwiększają rezerwę ogólną budżetu Powiatu.
  12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o 65 000,00 zł zwiększając rezerwę ogólną, gdyż decyzją Zarządu wydział otrzymał środki na zakup oleju wcześniej z rezerwy ogólnej.
  13. Pismo Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia o 61 340,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o 51 040,00 zł i w dziale 750-Administracja publiczna o 10 300,00 zł.
  14. Wykonanie dochodów ponad plan w Starostwie Powiatowym w Gryfinie o 325 806,00 zł, jednocześnie zmniejsza się o tę kwotę plan dochodów w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa w związku z niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaży mienia.
  15. Zakończenie realizacji projektu "Lokalne okno na Europę", zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 286,68 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej Powiatu.
 2. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji.
 3. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji.
 4. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymanych z gmin w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe.
 5. Zmian w załączniku określającym dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się w związku ze zmianami między zadaniami finansowanymi tymi środkami.
 6. Zmian w załączniku określającym dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-11-25 15:02:51
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-25 15:02:51

Strona odwiedzona 595 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.