Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/96/2012 z dnia 2012-02-16

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2 375 479,76 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 1 206,25 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 1 206,25 zł
  dział 600-Transport i łączność - 220 742,51 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 220 742,51 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 517 800,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 48 800,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 469 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 632 231,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 1 632 231,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 500,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 500,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 455 100,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 200 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 200 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 255 100,00 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 255 100,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2 156 841,58 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 7 515,94 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 7 515,94 zł
  dział 600-Transport i łączność - 48 876,88 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 48 876,88 zł
  dział 630-Turystyka 3 845,00 zł
  rozdział 63095-Pozostała działalność 3 845,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 2 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 2 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 44 341,50 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 44 341,50 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 046 762,26 zł
  rozdział 85395- Pozostała działalność - 2 046 762,26 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 500,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 500,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 236 461,82 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 226 752,13 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 226 752,13 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 1 400,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 1 400,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 2 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 2 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 309,69 zł
  rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 6 309,69 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. W Uchwale Nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Załącznik Nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik Nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
 3. Załącznik Nr 7 określający dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik Nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
 5. Załącznik Nr 11 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu o 1 632 231,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 003 368,60 zł (dotacje dla gmin biorących udział w projekcie partnerskim) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 628 862,40 zł w związku z realizacją Projektu systemowego "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim".
  2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki o 2 000,00 zł, zmiany dotyczą projektu pn "Staże gastronomów" w ramach programu Leonardo da Vinci. Środki zwiększają rezerwę ogólną budżetu Powiatu.
  3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się o 3 500,00 zł plan dochodów jednostki (w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z akcji charytatywnej Konwój Muszkieterów) i plan wydatków z przeznaczeniem zgodnym z wolą darczyńcy na wydatki związane z realizacją celów statutowych Ośrodka.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie o 44 341,50 zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej w kotłowni i przyziemiu budynku zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 600-Transport i łączność na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowicach".
  5. Umowy Nr WRR/000016/16/D o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarze D i nr WRR/000017/16/D o dofinansowanie projektów w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarze B, D zawartymi z PFRON, zgodnie z którymi zwiększa się plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 414 531,26 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów o 234 565,63 zł (dochody ze zbycia praw majątkowych), zmniejszeniu rezerwy ogólnej budżetu o 1 400,00 zł i zmniejszeniu o 178 565,63 zł planu wydatków na inwestycję "Przebudowa ulicy Dworcowej w Mieszkowicach".
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu o 20 742,51 zł (refundacja z gminy Mieszkowice wydatków na remont drogi w m. Czelin) i o 200 000,00 zł (refundacja z gminy Trzcińsko-Zdrój wydatków na przebudowę drogi Trzcińsko-Zdrój - Warnice), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów w paragrafie 6610-Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 200 000,00 zł i zwiększeniu planu wydatków wydziału na zadanie "Inwestycje na drogach powiatowych" o 20 742,51 zł.
  7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu o 1 206,25 zł i plan wydatków jednostki o 7 515,94 zł w związku z realizacją projektu "Przedsiębiorca to mój zawód", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 6 309,69 zł.
  8. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 630-Turystyka o 3 845,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego powiatu do projektu systemowego RPO Województwa Zachodniopomorskiego-oznakowanie turystyczne regionu, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 600-Transport i łączność na zadania bieżące.
  9. Pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie algorytmu ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, zgodnie z którym przyznana Powiatowi kwota wynosi 433 100,00 zł, w związku z tym należy zmniejszyć plan dochodów z tego tytułu o 255 100,00 zł (kwota planowana 688 200,00 zł), przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów w dziale 851-Ochrona zdrowia o tę kwotę (234 434,37 zł- dochody ze zbycia praw majątkowych- sprzedaż udziałów spółki "Szpital Powiatowy Sp. z o. o", 20 665,63 zł-ugoda sądowa w sprawie rozłożenia na raty należności na rzecz powiatu z tytułu odszkodowania za źle odebrany poród).
  10. Ugodę sądową w sprawie rozłożenia na raty należności na rzecz powiatu (odszkodowanie za źle odebrany poród), zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85111-Szpitale ogólne o 48 800,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów wynikających z algorytmu ustalenia środków z Fundusz Pracy (zgodnie z pkt 9 uzasadnienia -kwota 20 665,63 zł) i zwiększeniu planu wydatków na zadanie "Inwestycje na drogach powiatowych" o 28 134,37 zł).
 2. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. dokonuje się w związku ze zmianą planu wydatków w rozdziale 01005- Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
 3. Zmian w załączniku określającym dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. dokonuje się w związku z realizacją projektu partnerskiego z gminami Gryfino, Banie, Mieszkowice, Widuchowa, Moryń i Trzcińsko-Zdrój pn. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim", projektu partnerskiego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ -oznakowanie turystyczne regionu oraz zmianą kwot dotacji w dziale 600-Transport i łączność .
 4. Zmian w załączniku określającym dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się w związku ze zmianą planu wydatków w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-Pozostała działalność.
 5. Zmian w załączniku określającym dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r. dokonuje się w związku z realizacją projektu partnerskiego z gminami Gryfino, Banie, Mieszkowice, Widuchowa, Moryń i Trzcińsko-Zdrój pn. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" i projektu partnerskiego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ -oznakowanie turystyczne regionu.
 6. Zmian w załączniku określającym dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. dokonuje się w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji celowej finansowanej środkami z PFRON dla Stowarzyszenia "Dom z Sercem" na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-02-20 10:27:21
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 10:27:21

Strona odwiedzona 659 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.