Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/120/2012 z dnia 2012-06-28

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 038 671,23 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 240 073,11 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 240 073,11 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 100 079,49 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 100 079,49 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 94 545,88 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 94 545,88 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 552 000,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 552 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 46 722,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 24 192,38 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 22 529,62 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 250,75 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 1 250,75 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 773 993,26 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 220 742,51 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 220 742,51 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 552 000,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 552 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 250,75 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 1 250,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 551 344,59 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 119 410,09 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 119 410,09 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 1 800,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1 800,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 108 209,61 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 108 209,61 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 245 697,83 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 245 697,83 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 500,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 500,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 75 124,36 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 71 124,36 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 602,70 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 602,70 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 286 666,62 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 209 742,26 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 602,70 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 209 139,56 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 69 873,60 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 69 873,60 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 250,76 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 1 250,76 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 1 800,00 zł
  rozdział 92695-Pozostała działalność - 1 800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W Uchwale Nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, zmienionej:

 • uchwałą Nr XII/96/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą Nr XIII/108/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 3 otrzymuje brzmienie "Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1. zaciąganych kredytów - 1 000 000,00 zł,
  2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 500 000,00 zł."
 2. załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 7 określający dochody, przychody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 6. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
 7. załącznik nr 10 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
 8. załącznik nr 11 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 602,70 zł plan wydatków jednostki w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na przygotowanie obiadu i prowiantu dla grupy młodzieży w ramach programu eTwinning - Europejska współpraca szkół, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie.
 2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 800,00 zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Mistrzostw TriM 2012 - hatting dla Europy organizowanych w Mieszkowicach, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 926-Kultura fizyczna.
 3. Umowę z Gminą Moryń w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu gryfińskiego w roku 2012, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Jednocześnie wyprowadza się z tego zadania środki własne powiatu, które zwiększają rezerwę ogólną budżetu powiatu.
 4. Zmianę dysponenta zrealizowanych dochodów ze zbycia praw majątkowych. Zwiększa się o 552 000,00 zł plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 851-Ochrona zdrowia, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów powiatu gryfińskiego- organu.
 5. Zmianę dysponenta zrealizowanych dochodów w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się plan dochodów powiatu gryfińskiego-organu o 220 742,51 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki. Zmniejsza się o 69 873,60 zł plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim".
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego o 1 250,75 zł oraz w planie wydatków jednostki o 482,17 zł i Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 768,59 zł. Zmiany dotyczą projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym dokonuje się zmian w dziale 801-Oświata i wychowanie między zadaniami finansowanymi środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmniejsza się o 200 000,00 zł plan wydatków na zadanie: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie" (pomoc finansowa dla Gminy Gryfino), przy jednoczesnym zwiększeniu o 100 000,00 zł planu wydatków na zadanie "Termomodernizacja budynku internatu wraz z częścią mieszkalną, stołówką, łącznikiem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie" i o 100 000,00 zł planu wydatków na zadanie "Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie".
 9. Wypracowanie dochodów ponad plan w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 46 222,00 zł. Są to dotacje z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w powiecie gryfińskim. Środki zwiększają rezerwę ogólną budżetu powiatu.
 10. Zwiększenie planu dochodów (refundacja z RPOWZ kosztów na zadanie "Budowa drogi Bartkowo-Gajki") i wydatków powiatu gryfińskiego w dziale 600-Transport i łączność o 19 330,60 zł, z przeznaczeniem na zadanie "Inwestycje na drogach powiatowych".
 11. Zwiększenie planu dochodów w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 57 987,61 zł, w związku z wpływem płatności końcowej na realizację projektu "Staże hotelarzy" w ramach programu Leonardo da Vinci, będącego elementem programu "Uczenie się przez całe życie". Ze względu na to, że 20 % wydatków na projekt zostało zrealizowanych ze środków własnych powiatu środki zwiększają rezerwę ogólną budżetu powiatu.
 12. Wypracowanie dochodów ponad plan w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100 079,49 zł. Środki przeznacza się na zadanie "Inwestycje na drogach powiatowych".
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu gryfińskiego o 36 558,27 zł (zaliczka 80% dofinansowania z FRSE projektu "Rozmawiaj, Tańcz, Myśl-Realizuj się" w ramach programu "Młodzież w działaniu") i plan wydatków jednostki na realizację w/w projektu. Jednocześnie jednostka w ramach swojego planu finansowego przenosi środki w kwocie 9 139,56 zł na realizację 20 % projektu (środki zostaną zrefundowane przez FRSE po rozliczeniu końcowym).
 14. Wniosek Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (darowizna na rzecz wychowanków) i wydatków jednostki o 500,00 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-07-04 15:37:18
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 15:37:18

Strona odwiedzona 436 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.