Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/133/2012 z dnia 2012-08-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 15 559,10 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 15 559,10 zł
rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 15 559,10 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 60 916,10 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 15 559,10 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 15 559,10 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 35 357,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 35 357,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 10 000,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 10 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 45 357,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 10 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 10 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 5 000,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 5 000,00 zł
  dział 926-Kultura fizyczna -30 357,00 zł
  rozdział 92601-Obiekty sportowe - 30 357,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W Uchwale nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, zmienionej:

 • uchwałą nr XII/96/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XIII/108/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok,
 • uchwałą nr XIV/120/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 10 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 12 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna o 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Olszyna.
 2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 5 000,00 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (zmniejszenie dofinansowania dla Szkoły Niepublicznej - "Szczecińskie Centrum Edukacyjne"), przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
 3. Zmniejszenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 926-Kultura fizyczna, rozdziale 92601-Obiekty sportowe, na zadanie "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie" o 30 357,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 15 559,10 zł, w związku z przystąpieniem jednostki do realizacji projektu "Młody przedsiębiorca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-09-05 12:08:16
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-05 12:08:16

Strona odwiedzona 430 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.