Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/202/2013 z dnia 2013-08-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 199 269,58 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 18 849,35 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 18 809,35 zł
  rozdział 60095-Pozostała działalność - 40,00 zł

  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 120 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 120 000,00 zł
  dział 710-Działalność usługowa - 17 785,00 zł
  rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 17 781,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 4,00 zł

  dział 750-Administracja publiczna - 295,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 295,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 166,00 zł
  rozdział 75495-Pozostała działalność - 166,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 566,03 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 200,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 260,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 106,03 zł

  dział 851-Ochrona zdrowia - 53,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 53,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 3 398,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 3 398,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 37 091,20 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 13,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 37 078,20 zł

  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 063,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 919,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 144,00 zł

  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 3,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 826 346,94 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność -10 359,35 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe -10 359,35 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 10 000,00 zł
  rozdział 75405-Komendy powiatowe Policji - 10 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 10 359,35 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 10 359,35 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 603 000,00 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 388 000,00 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 162 000,00 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 53 000,00 zł

  dział 852-Pomoc społeczna - 5 300,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 300,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 5 000,00 zł

  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 114 328,24 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 15 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 99 328,24 zł

  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 73 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 73 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 627 077,36 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 10 359,35 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 10 359,35 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 60 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 60 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 15 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 15 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 80 558,04 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 80 558,04 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 448 159,97 zł
  rozdział 85421-Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - 298 159,97 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 150 000,00 zł

  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13 000,00 zł
  rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 9 000,00 zł
  rozdział 90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji - 4 000,00 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. W Uchwale nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2013, zmienionej:

 • uchwałą nr XX/162/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 23.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXI/168/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXIII/171/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXIII/177/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
 • uchwałą nr XXV/194/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:
  1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
  2. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
  3. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
  4. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
  5. załącznik nr 10 określający dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów (z tytułu darowizny na rzecz placówki) i wydatków jednostki o 300,00 zł.
 2. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynku internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie w zakresie docieplenia stropodachu internatu przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie" o 73 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zadania bieżące w dziale 750-Administracja publiczna o 60 000,00 zł i w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 13 000,00 zł.
 3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 65 558,04 zł (wkład własny do projektu Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim"), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej o 5 000,00 zł, plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia "Dom z Sercem" (dofinansowanie prac remontowych polegających na izolacji poziomej budynku głównego).
 5. Zwiększenie planu dochodów o 154 840,03 zł (dochody wykonane ponad plan), przy jednoczesnym zwiększeniu środków przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty specjalnej.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna.
 7. Zwiększenie z rezerwy ogólnej planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 10 000 zł, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie na zakup materiałów pędnych dla radiowozów i łodzi.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 33 770,20 zł, w związku z realizacja projektu "Kobieta - atrakcyjny pracownik" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o 10 359,35 zł, w związku z aneksem do umowy zawartej z Gminą Mieszkowice dotyczącej zadania "Roboty drogowe na drogach powiatowych w gminie Mieszkowice".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85421-Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o 298 159,97 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o 298 159,97 zł na funkcjonowanie oświaty specjalnej.

Skarbnik powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-08-30 15:02:35
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-30 15:02:35

Strona odwiedzona 318 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.