Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/266/2014 z dnia 2014-05-29

w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm. z 2013 r. poz. 645; z 2014 r. poz.379) oraz art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady postępowania przy udzielaniu przez Powiat Gryfiński dotacji podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie powiatu gryfińskiego.

§ 2. Za podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego rozumie się Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, jeżeli uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 3.

 1. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są udzielane na następujące zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego:
  1. utrzymanie gotowości ratowniczej;
  2. prowadzenie działań ratowniczych;
  3. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
  4. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
  5. prowadzenie dokumentacji wypadków.
 2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.

§ 4. Podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego ubiegający się o pozyskanie dotacji winien złożyć pisemny wniosek, w którym określi:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

§ 5.

 1. W sprawie przyznania dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego rozstrzyga Zarząd Powiatu w Gryfinie w formie uchwały.
 2. Przy rozpatrywaniu wniosków Zarząd Powiatu:
  1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;
  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania;
  4. ocenia, czy zadanie spełnia wymogi, o których mowa w § 3 ust.1 uchwały;
  5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych przez podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 3. Przyznanie dotacji na realizację zadania następuje na podstawie pisemnej umowy.

§ 6. Powiat Gryfiński kontroluje i ocenia realizację zadania w szczególności:

 1. stan realizacji zadania;
 2. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;
 3. prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji.

§ 7. Z wykonania zadania należy sporządzić sprawozdanie w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która w rozdziale 4 określa organizowanie i finansowanie działań ratowniczych. Przepis art. 22 ust. 7 w/w ustawy zawiera delegację dla organu jednostki samorządu terytorialnego do ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji na realizację zadań ratownictwa wodnego w przypadku odstąpienia od otwartego konkursu ofert.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Waldemar Derkacz

data opublikowania: 2014-06-03 09:05:04
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 09:05:04

Strona odwiedzona 695 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.