Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXV/268/2014 z dnia 2014-05-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

  Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 600 926,91 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 175,93 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 175,93 zł
  dział 600-Transport i łączność - 91,80 zł
  rozdział 60095-Pozostała działalność - 91,80 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 12 774,32 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 12 774,32 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 45,21 zł
  rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe - 45,21 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 138 547,55 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 3 137,25 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 323,87 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 135 086,43 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 240 000,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 240 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 197 340,98 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 35 000,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 162 084,70 zł
  rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 256,28 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 000,02 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 0,02 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 5 386,18 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 270,53 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 115,65 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 564,92 zł
  rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 2 564,92 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 156 382,28 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 8 141,47 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 8 141,47 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 3 254,08 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 365,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 2 889,08 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 44 986,73 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 44 986,73 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 100 000,00 zł
  rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 100 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 270 221,33 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 700 000 ,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 700 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 3 000,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 3 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 169 158,04 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 300,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 168 858,04 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 162 084,70 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 162 084,70 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 47 708,06 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 43 708,06 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 188 270,53 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 270,53 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 183 000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 710 214,29 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 1 420 789,38 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 1 420 789,38 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 3 000,00 zł
  rozdziała 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 3 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie -183 000,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 183 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 43 708,06 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 43 708,06 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 59 716,85 zł
  rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 55 716,85 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 985 462,41 zł, w tym:

 1. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 1 979 723,88 zł,
 2. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 005 738,53 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 315 462,41 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 5. W uchwale nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014, zmienionej uchwałą nr XXXIII/249/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 3 określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 6 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 7 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2014 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na:
  1. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki o 55 716,85 zł, w związku z realizacją projektu "Nasze kompetencje-Nasza przyszłość".
  2. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie dochodów jednostki, zwiększa się plan dochodów o 260,00 zł w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe i o 105,00 zł w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne, w § 0920-Pozostałe odsetki, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dochodów o 360,00 zł w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, w § 0830-Wpływy z usług.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się o 3 000,00 zł plan wydatków na dotacje na zadania bieżące, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych.
  4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 43 708,06 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (wkład własny do projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim"), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, w związku z którym zwiększa się plan dochodów powiatu (dofinansowanie z PFRON) i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o 160 000,00 zł na zadanie "Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Dębcach w celu wykonania windy osobowej".
  6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu opłat za wystawiane duplikaty dokumentów, sprzedaży drewna, sprzedaży środków trwałych i odsetek od nieterminowych wpłat o 5 270,53 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia o 1 270,53 zł i na zakup zestawu komputerowego do pracy na stanowisku głównego księgowego o 4 000,00 zł.
  7. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów jednostki z tytułu zwrotu z ZUS kosztów pogrzebu mieszkanki domu o 2 084,70 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem za zakup usług pozostałych.
  8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki o 300,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony przez wichurę dach na budynku warsztatów.
  9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków między działami, zwiększa się o 183 000,00 zł plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie.
  10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w związku z którym zwiększa się plan dochodów powiatu o 135 086,43 zł i wydatków jednostki o 168 858,04 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu "Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  11. Umowę z Gminą Moryń w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 4 000,00 zł. Jednocześnie o tę kwotę z zadania wyprowadza się środki własne powiatu.
  12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziale 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na realizację projektu "Młody przedsiębiorca", zwiększa się plan w § 2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich o 175,93 zł i zmniejsza się plan w § 2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich o 8 141,47 zł.
  13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym zmniejsza się plan dochodów powiatu o 3 322,23 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację projektu "Młodzi aktywni".
  14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym zmniejsza się plan dochodów powiatu o 41 664,48 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację projektu "Kobieta-atrakcyjny pracownik".
  15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w związku z którym dokonuje się zmian w planie dochodów w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na realizację projektu "Kreatywni i kompetentni", zwiększa się plan w § 2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich o 0,02 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu plan w § 2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich.
  16. Zwiększenie planu dochodów własnych o kwotę 293 944,30 zł.
  17. Zmiany w planie wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe:
   • zmniejsza się plan wydatków na inwestycje:
    • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Jagiellońskiej w Chojnie o kwotę 1 100 000,00 zł, z tego 100 000,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zmniejszenie planu dochodów o 100 000,00 zł w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
    • Przebudowa drogi Trzcińsko-Zdrój - Gogolice o kwotę 300 000,00 zł,
    • Przebudowa ulicy Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie o kwotę 20 789,38 zł,
   • zwiększa się plan wydatków na inwestycję:
    • Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych i ciągów pieszych w Gminie Chojna o kwotę 700 000,00 zł.
 2. Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2013 rok ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 2 985 462,41 zł. Deficyt budżetu powiatu w kwocie 315 462,41 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-06-03 09:13:20
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 09:13:20

Strona odwiedzona 585 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.