Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

12 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 34/2011 z dnia 2011-02-24

w sprawie ustalenia liczby oddziałów oraz uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2011/2012

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, Nr 157 poz. 1241) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232; Dz. U. z 2009 r. Nr 31 oz. 208) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się liczbę oddziałów oraz uczniów i słuchaczy klas pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach ponadgimnazjalnych, w ilości wskazanej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Ostateczne ustalenie liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów, o której mowa w ust. 1 nastąpi po wyborze szkół przez kandydatów.
 3. W przypadku dużego zainteresowania kształceniem w określonym typie szkoły, dopuszcza się zwiększenie liczebności klasy do 34 uczniów, po uzyskaniu pisemnej zgody Starosty Gryfińskiego. Analogicznie, w przypadku mniejszego zainteresowania, dopuszcza się zmniejszenie liczebności klasy poniżej ustalonego limitu, po uzyskaniu pisemnej zgody.
 4. Występując z wnioskiem o zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów w klasie, dyrektor zobowiązany jest przedstawić skutki finansowe proponowanej decyzji dla budżetu szkoły.

§ 2.

 1. Ustala się zasady przyjmowania uczniów do szkół i placówek specjalnych w roku szkolnym 2011/2012, w następujący sposób:
  1. do szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy przyjmowane są, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  2. liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej powinna wynosić:
   1. w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16,
   2. w oddziale dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8;
  3. dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim formą realizacji obowiązku szkolnego są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć, wynosi:
   1. zespołowe (2-4 osób) 4 godziny dziennie ( 20 godz. tygodniowo),
   2. indywidualne 2 godziny dziennie (10 godz. tygodniowo).
 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 1.

§ 3. W związku z trudnymi warunkami demograficznymi dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, za zgodą organu prowadzącego.

§ 4. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania zapewnia się możliwość zakwaterowania w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły ustalają, w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, a także przekazują ustalenia kuratorowi oświaty.

Planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych ustalono na podstawie przedłożonych wniosków przez dyrektorów szkół, po uwzględnieniu danych demograficznych dotyczących liczby absolwentów gimnazjów w powiecie oraz analizy naboru w poprzednim roku szkolnym.

Liczba klas pierwszych w szkołach specjalnych uwarunkowana jest ilością otrzymanych skierowań do kształcenia specjalnego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2011-02-25 08:22:38
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-25 08:22:38

Strona odwiedzona 567 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.