Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

128 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 449/2013 z dnia 2013-05-08

w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji na rok szkolny 2013/2014 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. 1), § 10 załącznika nr 2, § 12 załącznika nr 3, § 12 załącznika nr 4, § 13 załącznika nr 5a, § 14 załącznika 5b, § 11 załącznika 5c, § 10 załącznika nr 5f do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm. 2), § 60 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109 poz. 631) oraz § 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm. 3), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się arkusze organizacji - ze zmianami - na rok szkolny 2013/2014 niżej wymienionych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński:

 1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, wg załącznika nr 1 stanowiącego zbiorcze zestawienie arkusza organizacji;
 2. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, wg załącznika nr 2 stanowiącego zbiorcze zestawienie arkusza organizacji;
 3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, wg załącznika nr 3 stanowiącego zbiorcze zestawienie arkusza organizacji;
 4. Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, wg załącznika nr 4 stanowiącego zbiorcze zestawienie arkusza organizacji;
 5. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, wg załącznika nr 5 stanowiącego zbiorcze zestawienie arkusza organizacji.

§ 2.

 1. Zmiany do arkusza organizacji dokonywane w formie aneksu w trakcie roku szkolnego, które nie wywołują dodatkowych skutków finansowych oraz mają zabezpieczenie w budżecie jednostki, zatwierdza Starosta.
 2. Wszelkie inne zmiany wymagają zgody Zarządu Powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany teksu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281;

2 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10 poz. 96; z 2003 r. Nr 146 poz. 1416; z 2004 r. Nr 66 poz. 606; z 2005 r. Nr 10 poz. 75; z 2007 r. Nr 35 poz. 222;

3 Zmiana została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 228 poz. 1492;

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Na podstawie przepisów rozporządzeń o ramowych statutach szkół publicznych, placówek publicznych oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, organ prowadzący zatwierdza arkusze organizacji pracy na dany rok szkolny.

W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-05-10 13:14:28
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-10 13:14:28

Strona odwiedzona 279 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.