Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

135 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 474/2013 z dnia 2013-06-27

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 595), art. 36a ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póżn. zm. 1), § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm. 2) oraz § 1, § 3, § 5 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 z późn. zm. 3), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

§ 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Tryb i zasady przeprowadzania konkursów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941 poz. 979;

2 Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 254 poz. 1525;

3 Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 254 poz. 1526;

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Konieczność przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych w Gryfinie spowodowana jest zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu szkół i placówek specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński. Zmiany te wynikają, w szczególności z podjętej przez Radę Powiatu w Gryfinie w dniu 24 czerwca 2013 r. uchwały nr XXV/189/2013 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, ul. Łużycka 82, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gryfinie i Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie oraz utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Na podstawie tej uchwały z dniem 1 września 2013 r. powstanie nowy zespół szkół - Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę, a kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu.

Natomiast w myśl postanowień § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły ogłasza organ prowadzący szkołę.

Informację o ogłoszeniu konkursu organ prowadzący publiczną szkołę zamieszcza na swojej stronie internetowej i w miejscu ogólnodostępnym w swojej siedzibie. Ponadto, informację o ogłoszeniu konkursu można zamieścić również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty oraz w dzienniku o zasięgu wojewódzkim. Informacja o terminie i miejscu składania ofert zawarta została w ogłoszeniu konkursu.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-06-28 09:57:57
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-28 09:57:57

Strona odwiedzona 204 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.