Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

175 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 602/2014 z dnia 2014-04-17

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XXXII/237/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 637), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 53 646,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 852-Pomoc społeczna - 53 646,00 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 53 646,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 95 412,76 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 852-Pomoc społeczna - 4 243,17 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 4 243,17 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 37 172,51 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 37 172,51 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 750-Administracja publiczna - 351,08 zł
  rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa -351,08 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 53 646,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 53 646,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 41 766,76 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 852-Pomoc społeczna - 4 243,17 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 4 243,17 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 37 172,51 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 37 172,51 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 750-Administracja publiczna - 351,08 zł
  rozdział 75045-Kwalifikacja wojskowa -351,08 zł

§ 3. W uchwale nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, zmienionej:

uchwałą nr 581/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 587/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 590/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok,

uchwałą nr 591/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 571/2014 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem p. o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 852-Pomoc społeczna o 1 781,17 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
 2. wnioskiem p. o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, w paragrafie 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 2 462,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 3. wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa, w paragrafie 4120-Składki na Fundusz Pracy o 66,60 zł i w paragrafie 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o 284,48 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o 131,08 zł i w paragrafie 4170-Wynagrodzenia bezosobowe o 220,00 zł,
 4. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 147/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r., w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2014 r., zgodnie z którym zwiększono dla powiatu dotacje celowe (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 53) w dziale 852-Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 5. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Kobieta -atrakcyjny pracownik" o kwotę 37 172,51 zł (zmiany związane z koniecznością skierowania dodatkowych uczestników na staż, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do dnia 31.12.2014 r.).

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-04-17 13:43:39
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-17 13:43:39

Strona odwiedzona 424 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.