Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

IV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr IV/32/2015 z dnia 2015-02-26

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595, 645, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz na podstawie art. 53 i art. 97 ust. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012r. poz. 305), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim, wprowadza się następujące zmiany:

§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ilekroć jest mowa o:

 1. mieszkaniu chronionym - należy przez to rozumieć mieszkanie znajdujące się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, które jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej, przygotowującym osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową wymagają tej formy wsparcia, w szczególności dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób uwikłanych w przemoc.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

W związku ze zmianą lokalizacji mieszkań chronionych od dnia 01.01.2015 r. zachodzi konieczność zmiany w Uchwale Nr XLV/402/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z mieszkań chronionych działających w Powiecie Gryfińskim.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2015-02-27 11:10:06
data ostatniej aktualizacji: 2015-02-27 11:10:06

Strona odwiedzona 629 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.