Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/85/2015 z dnia 2015-12-22

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń

Na podstawie § 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata tj. od 01. 01. 2016 r. do 31. 12. 2020 r., na rzecz Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, nieruchomości oznaczonych nr działek: 133, 232/1, 235/1, 236/1, 210 o łącznej pow. 1,4324 ha, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń, z przeznaczeniem na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu należy prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich osób.

Na podstawie art. 12 pkt 8a ustawy o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony.

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu". Zadanie to będzie realizowane na podstawie zawartej umowy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwałą nr 157/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził wyniki konkursu na realizację powyższego zadania, przyznając jego wykonanie Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie. Realizacja zadania prowadzona będzie przez Zgromadzenie na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonych numerami działek: 133, 232/1, 235/1, 236/1, 210, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 m. Moryń, gmina Moryń, tj. w budynkach dotychczasowego Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

Wobec powyższego, zachodzi potrzeba oddania Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie w najem w trybie bezprzetargowym przedmiotowych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.

Zgodnie z § 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie i następuje według zasad określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Stosownie do zapisów pkt 6 niniejszego załącznika, Rada Powiatu w Gryfinie może zwolnić z obowiązku przeprowadzania przetargu na wydzierżawienie lub wynajęcie nieruchomości, jeżeli uzasadnia to cel publiczny określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Celem publicznym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jest m.in. budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo - wychowawczych i obiektów sportowych.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest wyrażenie zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat przedmiotowych nieruchomości na rzecz Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie.

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Anna Nikitińska

data opublikowania: 2015-12-23 13:21:15
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-23 13:21:15

Strona odwiedzona 300 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.