Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/104/2016 z dnia 2016-02-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zmiany: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 61 946,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 852-Pomoc społeczna - 2 000,00 zł
rozdział 85295-Pozostała działalność - 2 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 755-Wymiar sprawiedliwości - 59 946,00 zł
rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna - 59 946,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 61 946,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 758-Różne rozliczenia - 2 000,00 zł
rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 2 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 755-Wymiar sprawiedliwości - 59 946,00 zł
rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna - 59 946,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. W uchwale nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. załącznik nr 4 określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 2. załącznik nr 8 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 9 określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się ze względu na:

 1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna; w związku z niepodpisaniem umowy na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z wybraną organizacją pozarządową (co skutkuje przekazaniem tego zadania radcom prawnym i adwokatom na podstawie umów zlecenia) zmniejsza się o 59 946,00 zł plan wydatków przeznaczonych na dotacje dla organizacji pozarządowych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych.
 2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków na pomoc finansową dla Gminy Banie, z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-02-29 13:48:02
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-29 13:48:02

Strona odwiedzona 379 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.