Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/140/2016 z dnia 2016-09-15

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 393 130,66 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 391 410,76 zł,
 2. dochody majatkowe o kwotę 1 719,90 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 223 952,15 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 83 952,15 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 140 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 597 930,66 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 377 930,66 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 220 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 428 752,15 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 78 752,15 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski


UZASADNIENIE

 1. Dokonuje się zmian w planie w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami; zmniejsza się o 90 000,00 zł plan dochodów powiatu z tytułu pomocy finansowej z budżetu gminy Trzcińsko-Zdrój oraz zmniejsza się o 180 000,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w związku z tym, że zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Antonowice" realizowane będzie w następnym roku. Środki własne zaplanowane na to zadanie w kwocie 90 000,00 zł przenosi się na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)".
 2. Zgodnie z umową Nr 30/ZD/16 w sprawie realizacji w 2016 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice zmniejsza się plan dochodów powiatu z tytułu pomocy finansowej z budżetu gminy Mieszkowice o 50 000,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków finansowanych pomocą finansową na realizację zadania "Roboty drogowe w gminie Mieszkowice (przebudowa chodników, modernizacja nawierzchni)".
 3. W związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, że dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych powinny być klasyfikowane w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, przenosi się plan dochodów z tytułu wpływu odsetek bankowych z rozdziału 71015 Nadzór budowlany w kwocie 350,00 zł i z rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2 800,00 zł.
 4. Przenosi się plan dochodów z tytułu wpływu odsetek bankowych w kwocie 32 000,00 zł z organu do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o 2 150,00 zł.
 5. Zgodnie z wnioskami Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie zwiększa się plan dochodów jednostki o 3 000,00 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe z tytułu wpływów z różnych dochodów.
 6. Zmniejsza się o 37 252,15 zł plan dochodów powiatu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na realizację projektu "Europejskie staże". Projekt zgodnie z umową realizowany będzie w latach 2016-2017, w roku 2016 wpłynęło 80% dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Pozostałe środki w kwocie 37 252,15 zł wpłyną po zakończeniu realizacji projektu i zatwierdzeniu raportu końcowego.
 7. Zwiększa się o 203 200,00 zł plan dochodów powiatu i wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z wpływem środków Funduszu Pracy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
 8. Zgodnie z wnioskiem Wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Zwiększa się o 2 394,85 zł plan dochodów wypracowanych ponad plan z tytułu opłat za duplikaty dokumentów, sprzedaż złomu, odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
 9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie zwiększa się plan dochodów jednostki o 2 000,00 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup środków dydaktycznych. Jednocześnie przenosi się plan dochodów z tytułu wynajmu w kwocie 2 000,00 zł z działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 700-Gospodarka mieszkaniowa.
 10. Przenosi się środki w kwocie 20 000,00 zł z rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z zadania "Dokumentacja projektowa na modernizację i remont systemu grzewczego wraz z konserwacją stolarki okiennej w budynku przy ul. 11 Listopada 16 D w Gryfinie" do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na zadanie bieżące dotyczące konserwacji okien drewnianych w budynku przy ul. 11 Listopada 16 D.
 11. Uzupełnia się kwotę rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 1 500,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 72075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
 12. Zgodnie z wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w planie wydatków: w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się o 100 000,00 zł plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ogrodzenia w ZSP w Chojnie-I etap" oraz zmniejsza się o 30 000,00 zł plan wydatków na zakup usług remontowych; w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków o 30 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS w Moryniu"; w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja parkingu na terenie SOSW w Chojnie".
 13. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki zmniejsza się plan wydatków w dziale 630-Turystyka o 2 480,00 zł i w dziale 750-Administracja publiczna o 7 520,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 926-Kultura fizyczna o 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania publiczne w dziedzinie kultury fizycznej.
 14. Dokonuje się zmian w planie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z wnioskiem zastępcy dyrektora jednostki. Przenosi się plan dochodów z tytułu wpływu odsetek bankowych w kwocie 4 000,00 zł z działu 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do działu 758-Różne rozliczenia, a w związku z niewykonaniem dochodów z tego tytułu zmniejsza się plan o 3 650,00 zł.
 15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zwiększa się o 138 835,81 zł plan dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy DPS oraz zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców i z tytułu wpływu różnych dochodów, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
 16. Dokonuje się zmian w planie dochodów Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki. Zmniejsza się plan dochodów o 1 900,00 zł z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dzieci w placówce oraz z wpływów z pozostałych odsetek. Jednocześnie przenosi się plan dochodów z tytułu odsetek bankowych z działu 852-Pomoc społeczna do działu 754-Różne rozliczenia.

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Bugajski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-09-19 14:40:43
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 14:40:43

Strona odwiedzona 256 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.