Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/198/2017 z dnia 2017-06-22

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 625 677,85 zł, w tym:

 1. dochody bieżące o kwotę 507 577,85 zł,
 2. dochody majątkowe o kwotę 118 100,00 zł;
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 118 100,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 118 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 662 085,98 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 654 585,98 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 7 500,00 zł;
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 154 508,13 zł, z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 4 266 246,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł;
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 266 246,92 zł.

§ 6. Załącznik określający przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik określający dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Roman MichalskiUZASADNIENIE
 1. Zwiększa się o 5 000,00 zł plan dochodów budżetu powiatu w związku z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zwiększa się o 1 024,85 zł plan dochodów jednostki z tytułu dodatnich różnic kursowych, powstałych w związku z realizacją projektu "Europejskie staże". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące.
 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zwiększa się o 1 553,00 zł plan dochodów jednostki z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz refundacji kosztów wynagrodzeń finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki na wynagrodzenia osobowe oraz zakup środków dydaktycznych i książek.
 4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zwiększa się o 300 000,00 zł plan dochodów jednostki z tytułu odpłatności pensjonariuszy i zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków jednostki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup energii i usług pozostałych.
 5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zwiększa się o 84 508,13 zł plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne.
 6. Zwiększa się o 200 000,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z tytułu odpłatności pensjonariuszy i zobowiązanych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie prowadzących Dom Pomocy Społecznej w Moryniu.
 7. Zwiększa się o 70 000,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 62 500,00 zł oraz wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 7 500,00 zł.
 8. Przenosi się środki w kwocie 118 100,00 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z paragrafu 6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zadanie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) do paragrafu 6260 Dotacje otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zadanie własne). Jednocześnie w załączniku zadań majątkowych w zadaniu "Przebudowa sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie" przy kwocie 118 100,00 zł zmienia się finansowanie: z dotacji z budżetu państwa na środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 9. Uzupełnia się rezerwę ogólną budżetu powiatu o 5 000,00 zł.
 10. Zwiększa się planowane przychody budżetu o 154 508,13 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
 11. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 4 266 246,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 266 246,92 zł.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-06-27 14:48:06
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-27 14:48:06

Strona odwiedzona 279 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.