Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXII/219/2017 z dnia 2017-10-26

w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3, w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440, poz. 1920, poz. 1948, poz. 2255, z 2017 r. poz. 191, poz. 1089), w porozumieniu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego wyrażonym Uchwałą Nr 1504/17 z dnia 11 września 2017 r., po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Myśliborzu, Zarządu Powiatu w Policach, Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, Zarządu Powiatu w Stargardzie, Prezydenta Miasta Szczecin, Burmistrza Gminy Chojna, Wójta Gminy Stare Czarnowo, Burmistrza Gminy Cedynia oraz Burmistrza Gminy Mieszkowice oraz zgodnie z porozumieniami z: Nadleśnictwem Gryfino z dnia 07.06.2017 r., Nadleśnictwem Chojna z dnia 08.06.2017 r., Nadleśnictwem Mieszkowice z dnia 24.07.2017 r., Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Pozbawia się odcinki dróg: Nr 1426Z Siekierki - droga nr 1425Z (dz. Nr 84, 164/4, 288 obręb Siekierki, dz. Nr 743, 742, 741 obręb Stare Łysogórski, dz. Nr 311 obręb Żelichów), Nr 1436Z Białęgi - Goszków - Wierzchlas (dz. Nr 45 obręb Białęgi, dz. Nr 204/2 obręb Goszków, dz. Nr 47 obręb Kamionka), Nr 1386Z Nawodna - Bielinek (dz. Nr 298 obręb Krzymów), Nr 1396Z Mętno - Godków (dz. Nr 513 i 514 obręb Mętno), Nr 1350Z Szczecin - Żelisławiec (dz. Nr 390 obręb Radziszewo Las), kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania.

§2. Położenie działek, o których mowa w §1, oznaczone jest na mapach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały: Nr 1 Nadleśnictwo Gryfino (droga Nr 1350Z), Nr 2 Nadleśnictwo Chojna (droga Nr 1386Z i Nr 1396Z), Nr 3 Nadleśnictwo Mieszkowice (droga Nr 1426Z i Nr 1436Z).

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


UZASADNIENIE

W wyniku uzgodnień z Nadleśnictwami Gryfino, Chojna oraz Mieszkowice wytypowano odcinki dróg powiatowych, które mogą zostać pozbawione kategorii powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania. Dotyczy to odcinków następujących dróg: nr 1426Z Siekierki - droga nr 1425Z, nr 1436Z Białęgi - Goszków - Wierzchlas, nr 1386Z Nawodna - Bielinek, nr 1396Z Mętno - Godków oraz nr 1350Z Szczecin - Żelisławiec. W tym zakresie, pomiędzy Powiatem a Nadleśnictwami, zawarte zostały stosowne porozumienia. Przedmiotowe drogi stanowią pełne enklawy wśród gruntów Nadleśnictw i mają charakter dróg leśnych. Służą one celom gospodarki leśnej i zgodnie z przepisami ustawy o lasach winny być ewidencyjnie lasem.

W oparciu o art. 6a. ust.1 ustawy o drogach publicznych do dróg powiatowych zalicza się drogi [...] stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Odcinki dróg przebiegają przez miejscowości: Siekierki, Białęgi, Grabowo, Garnowo, Godków, Mętno, przez co cytowany warunek nie jest spełniony. Ponadto zgodnie z §4 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie droga powiatowa powinna spełniać wymagania techniczne i użytkowe określone dla następujących klas: GP (główna ruchu przyspieszonego), G (główna) lub Z (zbiorcza). Przedmiotowe drogi, posiadają szerokość w liniach rozgraniczających (pas drogowy) od 10 do 13,5m, przez co nie spełniają kryteriów dla najniższej dopuszczalnej klasy przypisanej drogom powiatowym, tj. Z - 20m.

Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi kategorii może nastąpić jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia drogi do nowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania.

Wykaz dróg przeznaczonych do pozbawienia kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania:

Nr drogiNazwa drogiOdcinek przeznaczony do wyłączenia z użytkowaniaDługość [km]
1350ZSzczecin - ŻelisławiecSzczecin - droga 1352Z3,140
1386ZNawodna - BielinekGarnowo - Grabowo2,610
1396ZMętno - GodkówMętno - Godków3,010
1426ZSiekierki - droga 1425ZSiekierki - Żelichów6,170
1436ZBiałęgi - Goszków - WierzchlasBiałęgi - Goszkówek1,615

Przewodniczący Rady
mgr Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-10-30 14:10:50
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-30 14:10:50

Strona odwiedzona 151 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.