Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

19 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 58/2015 z dnia 2015-04-29

w sprawie zmiany Uchwały Nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015r. dotyczącej udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1., poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2013, poz.595, zm.: z 2013 r., poz. 645, zm. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.2015, poz.149) oraz § 59 ust. 1 Statutu Powiatu Gryfińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIII/422/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 57, poz. 1044, zm.: z 2007 r. Nr 95, poz. 1655; z 2008 r. Nr 89, poz. 1881, Nr 101, poz. 2265; z 2009 r. Nr 64, poz. 1751; z 2010 r. Nr 44, poz. 941; z 2011 r. Nr 8, poz. 126, Nr 66, poz. 1202) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1., poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wprowadza się następujące zmiany:

 1. Nazwa uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
  Uchwała nr 42/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1., poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 2. Paragraf 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  Zatwierdza się przystąpienie samorządu Powiatu Gryfińskiego reprezentowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie do realizacji projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I, Działanie 1.1., poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020.
 3. Paragraf 2 otrzymuje następujące brzmienie:
  Udziela się pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie oraz realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, m.in. do:
  1. reprezentowania powiatu w ramach realizacji ww. projektu,
  2. dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w tym składania wniosków aplikacyjnych na realizację projektu w poszczególnych latach jego trwania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
  3. podpisywania umowy o dofinansowanie projektu oraz ewentualnych aneksów do niniejszej umowy,
  4. wykonywania zadań związanych z realizacją projektu,
  5. dokonywania zmian w projekcie w trakcie jego realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz dokumentacji dotyczącej realizacji projektów unijnych,
  6. zawierania umów cywilno-prawnych w ramach realizacji zadań przewidzianych projektem,
  7. podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektu do wysokości środków zagwarantowanych w umowie dotyczącej realizacji projektu,
  8. składania wniosków płatniczych - okresowych sprawozdań z realizacji zadań w ramach projektu,
  9. promocji projektu,
  10. archiwizacji dokumentacji projektowej,
  11. podejmowania wszelkich innych czynności wynikających z bieżącej realizacji projektu i jego rozliczania.

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Pełnomocnictwo nr OR.077.07.2015 z dnia 26.03.2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmiana treści uchwały i udzielonego na jej podstawie pełnomocnictwa dla Dyrektora PUP związana jest koniecznością uwzględnienia następujących informacji zaistniałych po dniu podjęcia poprzedniej uchwały (Uchwała nr 42/2015 Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2015r.), tj.:

 • zmianą wysokości dofinansowania projektów finansowanych ze środków unijnych dla powiatu gryfińskiego (Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4021.16.16.2015.JW z dnia 30.03.2015 r.),
 • zmianami naniesionymi w naborze wniosków powiatowych urzędów pracy na rok 2015 (wersja 2 z dnia 26.03.2015 r.)
 • z uwagami zawartymi w Karcie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (...) z dnia 23.04.2015r. zobowiązującymi Beneficjenta do naniesienia niezbędnych poprawek dotyczących kwoty dofinansowania oraz nazewnictwa projektu we wniosku o dofinansowanie oraz składanych do niego załącznikach (tj. Uchwała Zarządu Powiatu oraz Pełnomocnictwo dla Dyrektora PUP do reprezentowania Powiatu).

Zgodnie z wcześniejszą decyzją finansową nr DF-I-4021-a-16-1-JW/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. limit środków Funduszu Pracy na rok 2015 r. na realizację niniejszego projektu wynosił 1.831.900,00 zł powiększony o kwotę do wysokości 1/12 przyznanej puli na 2015 r., tj. 152.658,33 zł oraz o wartość do 3% kosztów bezpośrednich określonych we wniosku o dofinansowanie (54.710,50 zł) przeznaczonych na koszty wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników nowo zatrudnionych w powiatowych urzędach pracy do obsługi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy. W związku z powyższym uprzednia łączna wartość projektu przyjęta Uchwałą z 26 marca 2015 r. wynosiła 2 039 268,83 zł.
Zgodnie z nową decyzją MPiPS z 30 marca 2015r., (potwierdzoną w zmienionej dokumentacji dotyczącej naboru wniosków powiatowych urzędów pracy ogłoszonej przez WUP 26.03.2015 r.) kwota limitu środków na rok 2015r. na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu na realizacje projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wynosi 1 830 100,00 zł. (z czego kwota w części EFS to 1 681 700,00 zł, a kwota części wkładu krajowego to: 148 400,00 zł).
W zw. z powyższym planowana kwota dofinansowania projektu, zgodnie z nową decyzją to 1 977 554,35 zł, z czego kwota dofinansowania na rok 2015 r. to 1 830 100,00 zł powiększona o kwotę nie większą niż 1/12 limitu środków na 2015 r. - maksymalnie 140 141,67 zł (kwota wnioskowana przez PUP to 94 401,00 zł) oraz o 3% kosztów bezpośrednich określonych we wniosku o dofinansowanie (53 053,35 zł) - z przeznaczeniem na finansowanie kosztów pośrednich niniejszego projektu.

W uchwale zachodzi również obowiązek naniesienia niezbędnych zmian redakcyjnych zgodnych z obowiązującymi zapisami dokumentacji dotyczącej realizacji projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Koniecznym było zastąpienie nazewnictwa projekty systemowe nazwą obecnie powszechnie obowiązującą - projekty pozakonkursowe.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-05-05 10:18:02
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-05 10:18:02

Strona odwiedzona 191 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.