Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

20 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 67/2015 z dnia 2015-05-07

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr III/27/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 366, zmiany: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 451, poz. 526, poz. 618, poz. 689, poz. 940, poz. 1085, poz. 1173, poz. 1177), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 90 897,48 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 90 897,48 zł
rozdział 01042-Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 90 897,48 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 135 175,64 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 020-Leśnictwo - 20 000,00 zł
  rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną - 20 000,00 zł
  dział 600-Transport i łączność - 90 897,48 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 90 897,48 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 1,00 zł
  rozdział 75095-Pozstała działalność - 1, 00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 11 016,00 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 11 016,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 261,16 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 261,16 zł
  dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 13 000,00 zł
  rozdział 90095-Pozostała działalność - 13 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 44 278,16 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 750-Administracja publiczna - 1,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1, 00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 44 277,16 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 44 277,16 zł

§ 3. W uchwale nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:

 • uchwałą nr 19/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 24/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 28/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 30/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 38/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 41/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 48/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 49/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 54/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 59/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 60/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. umową z Województwem Zachodniopomorskim na dofinansowanie realizacji zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z którą województwo przekaże powiatowi dotację celową w kwocie 90 897,48 zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi, na odc. Trzcińsko-Zdrój - Antonowice",
 2. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o 1,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 75095-Pozostała działalność, z przeznaczeniem na rozliczenie polecenia wyjazdu służbowego w ramach projektu "Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej",
 3. wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 020-Leśnictwo o 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych i sporządzenie dokumentacji urządzeniowej oraz w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz "Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2013",
 4. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 261,16 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji z 2014 r. dotyczącej projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim",
 5. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu plan wydatków jednostki w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 11 016,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-05-08 10:06:52
data ostatniej aktualizacji: 2015-05-08 10:06:52

Strona odwiedzona 276 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.