Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

48 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 147/2015 z dnia 2015-11-19

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych: Żabnica, Czepino, nr 1 miasta Gryfino, Międzyodrze

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. b ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199, poz. 443, poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713), Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w obrębach geodezyjnych: Żabnica, Czepino, nr 1 miasta Gryfino, Międzyodrze z następującymi uwagami:

 1. W §103 projektu uchwały teren objęty symbolem Ż-69.KDL.15, który dotyczy drogi powiatowej Nr 1361Z - ulicy Szkolnej, został niewłaściwie sklasyfikowany jako droga lokalna L. Zgodnie §7 ust 1. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość ulicy klasy L w liniach rozgraniczających powinna wynosić minimum 12m, a nie jak określono w §103, pkt.3 lit.a przedmiotowej uchwały - 10m. W związku z powyższym wnioskuje się o wprowadzenie zmiany do przedstawionego projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu, polegającej na prawidłowym sklasyfikowaniu ulicy Szkolnej zgodnie z §7 ust. 1 w/w Rozporządzenia, nadając jej klasę drogi dojazdowej D.
 2. W obrębie terenu oznaczonego symbolem Ż-69.KDL.14 (na działce nr 91) zlokalizowany jest obiekt gospodarczy, co do którego brak jest informacji o sposobie użytkowania. Należy zatem dokonać uzupełnienia w planie o przewidziany dla tego obiektu sposób użytkowania.
 3. Proponuje się doprecyzować definicję w Dziale 1 "Przepisy ogólne" § 4 "usługi nieuciążliwe - usługi nie kolidujące z zabudową mieszkaniową i nie powodujące uciążliwości dla środowiska oraz osób trzecich, wyklucza się przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko". Nie jest jednoznacznie określone, co rozumie się pod pojęciem "usługi nieuciążliwe", wskazane jest określenie jego definicji z podaniem aktu prawnego.
 4. W Dziale II "Postanowienia wspólne dla całego obszaru objętego planem" w § 10 ust. 3 pkt a) i b) projektu planu proponuje się dopisać: "(...) na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi wykonania urządzeń wodnych i wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi".
 5. W Dziale II "Postanowienia wspólne dla całego obszaru objętego planem" zapis w § 10 ust. 7) "unieszkodliwianie odpadów stałych: wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem koncesjonowanych przedsiębiorstw" proponuje się zastąpić zapisem: "Należy zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami, na zasadach określonych w planach gospodarki odpadami oraz przepisach odrębnych".
 6. W Dziale III "Ustalenia szczegółowe dla terenów" w odpowiednich paragrafach z oznaczeniem terenu w punkcie "Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji" proponuje się rozszerzyć zapis dotyczący "zanieczyszczeń dla środowiska" poprzez dodanie także innych elementów środowiska, których nie można zanieczyszczać takich jak: powierzchni ziemi, wody, powietrza, krajobrazu, klimatu oraz pozostałych elementów różnorodności biologicznej.
 7. W Dziale III "Ustalenia szczegółowe dla terenów", w odpowiednich paragrafach z oznaczeniem terenu w punkcie "Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: unieszkodliwianie odpadów stałych: wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem koncesjonowanych przedsiębiorstw" proponuje się zastąpić zapisem: "Należy zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami, na zasadach określonych w planach gospodarki odpadami oraz przepisach odrębnych".
 8. W Dziale III "Ustalenia szczegółowe dla terenów", w odpowiednich paragrafach z oznaczeniem terenu w punkcie "Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograni-czenia w jego użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: b) w granicach terenu znajduje się rów, dla którego obowiązują następujące ustalenia: (...) - dopuszcza się zmianę lokalizacji rowu w celu polepszenia funkcjonowania całego układu melioracyjnego, - dopuszcza się zmianę lokalizacji rowu w celu poprawy warunków zagospodarowania pod warunkiem zastosowania rozwiązania alternatywnego o nie gorszych parametrach" proponuje się dopisać: "na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi wykonania urządzeń wodnych".
 9. W Dziale III "Ustalenia szczegółowe dla terenów":
  • w § 18 "3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (...)
   b) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, aby przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji"
   proponuje się rozszerzyć zapis dotyczący "zanieczyszczeń dla środowiska" poprzez dodanie także innych elementów środowiska, których nie można zanieczyszczać takich jak: powierzchni ziemi, wody, powietrza, krajobrazu, klimatu oraz pozostałych elementów różnorodności biologicznej;
  • w § 18 "3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: (...)
   c) uciążliwe oddziaływanie działalności gospodarczej nie może przekraczać granic terenu, do którego właściciel ma tytuł prawny"
   proponuje się zastąpić zapisem: "Prowadzona działalność usługowa, produkcyjna, składowa i magazynowa nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej oddziaływanie nie może wykraczać poza granicę działki, do której inwestor posiada tytuł prawny";
  • w § 18 "11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:
   a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i z własnych ujęć wody"
   dopisać "na zasadach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym i przepisach odrębnych";
  • w § 18 "11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: (...)
   b) odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej, c) odprowadzenie wód deszczowych: do kanalizacji deszczowej lub na tereny zieleni w granicach własnej działki, do rowów lub zbiorników wodnych. W przypadkach określonych przepisami prawa, wody opadowe odprowadzane do wód powierzchniowych należy oczyszczać poprzez stosowną eliminację zawiesin i substancji ropopochodnych"
   proponuje się zweryfikować zapisy odnośnie rodzajów ścieków. Z informacji posiadanych przez tutejszy organ wynika, że Zakład "Gryfskand" Sp. z o.o. posiada pozwolenia wodnoprawne:
   • na wprowadzanie do wód rzeki Odry oczyszczonych ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu,
   • na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych oraz do wód rzeki Odry za pośrednictwem dwóch wylotów ścieków - wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni;
  • Wobec powyższego proponuje się zapis: "Postępowania ze ściekami przemysłowymi oraz ściekami - wodami opadowymi i roztopowymi na zasadach określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz przepisach odrębnych dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi";
  • w § 18 "11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: (...)
   g) unieszkodliwianie odpadów stałych: wywóz na składowisko odpadów za pośrednictwem koncesjonowanych przedsiębiorstw"
   zapis dotyczący odpadów proponuje się zastąpić zapisem: "Należy zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami, na zasadach określonych w planach gospodarki odpadami oraz przepisach odrębnych".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow

data opublikowania: 2015-11-20 11:41:45
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-20 11:41:45

Strona odwiedzona 145 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.