Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 480/2017 z dnia 2017-10-26

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie"

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Przewodniczący komisji:
  • Andrzej Krzemiński - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych;
 2. Sekretarz komisji:
  • Stojan Diakowski - Inspektor w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych;
 3. Z-ca Przewodniczącego komisji:
  • Marcin Wypchło - Zastępca Naczelnika w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych ;
 4. Członek komisji:
  • Gabriela Smolińska - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

§ 2. Celem komisji przetargowej jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie".

§ 3. Do zadań komisji przetargowej należy przeprowadzenie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia:

 1. ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych;
 2. przygotowywanie propozycji odpowiedzi na pytania, które wpływają do Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
 3. przygotowywanie propozycji modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 4. sprawdzenie czy wykonawcy wpłacili wadia do przetargu;
 5. otwarcie ofert;
 6. złożenie przez wszystkich członków komisji przetargowej na ręce przewodniczącego komisji przetargowej oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie członka z prac komisji. Przewodniczący komisji przetargowej składa powyższe oświadczenie Zarządowi Powiatu;
 7. przedstawienie Zarządowi Powiatu propozycji wyłączenia z prac komisji przetargowej członków komisji przetargowej podlegających wyłączeniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 8. dokonanie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert zgodnie z kryteriami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 9. wystąpienie do wykonawców o ewentualne uzupełnienie ofert lub wyjaśnienie wątpliwości co do złożonych ofert;
 10. przedstawienie Zarządowi Powiatu propozycji wyboru najkorzystniejszych ofert, odrzucenia ofert, wykluczenia wykonawców, rozstrzygnięcia odwołań jak również, w zakresie, o którym mowa w 20 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, występowanie do Zarządu Powiatu z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. Wniosek o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
 11. ogłoszenie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz przesłanie informacji oferentom zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 12. zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o zawarciu umowy;
 13. przedstawienie do podpisania dwóm członkom Zarządu Powiatu uzupełnionego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4. Pracami komisji przetargowej kieruje przewodniczący komisji przetargowej, który rozdziela zadania poszczególnym członkom komisji przetargowej, sprawdza ich wykonanie oraz wyznacza terminy posiedzeń komisji przetargowej. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji przetargowej przy otwarciu ofert lub na posiedzeniu komisji przetargowej jego zadania wykonuje z-ca przewodniczącego komisji przetargowej, co jest odnotowane w protokole.

§ 5. Czynności prowadzone przez członków komisji przetargowej są dokumentowane w protokole z prac komisji przetargowej sporządzanym przez sekretarza komisji przetargowej.

§ 6. Protokół z prac komisji przetargowej powinien zawierać następujące informacje:

 1. imiona i nazwiska członków komisji przetargowej biorących udział w poszczególnych posiedzeniach komisji przetargowej;
 2. data, godzina i miejsce poszczególnych posiedzeń komisji przetargowej;
 3. wskazanie zadań powierzonych przez przewodniczącego członkom komisji przetargowej;
 4. czynność wykonywane przez jednego z członków komisji przetargowej jest weryfikowana przez innego członka komisji przetargowej, wyznaczanego przez przewodniczącego komisji przetargowej;
 5. opis wykonanych czynności ze szczególnym uwzględnieniem spraw dyskusyjnych i budzących wątpliwości. W przypadku różnych zdań poszczególnych członków komisji przetargowej w sprawach będących tematem prac komisji przetargowej w protokole należy zamieścić informację o rozbieżności stanowisk z informacją, które osoby optowały za jakimi rozwiązaniami.

§ 7. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania do jakiego została powołana.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Komisja przetargowa powoływana jest na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie".

Do zadań komisji przetargowej należy przeprowadzenie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia.

data opublikowania: 2017-11-03 11:08:16
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-03 11:08:16

Strona odwiedzona 61 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.