Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 17.11.2023

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/245/2022 z dnia 2022-01-27

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1834) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w kwocie 103 691 976,99 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 98 172 873,18 zł,
 2. dochody majątkowe w kwocie 5 519 103,81 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie 118 060 102,74 zł, z tego:

 1. wydatki bieżące w kwocie 101 870 407,13 zł,
 2. wydatki majątkowe w kwocie 16 189 695,61 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 14 368 125,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie 2 700 000,00 zł,
 2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 760 952,68 zł,
 3. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 514 673,07 zł,
 4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 392 500,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu:

 1. przychody w kwocie 16 075 625,75 zł,
 2. rozchody w kwocie 1 707 500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie 510 000,00 zł,
 2. celowe w kwocie 1 725 000,00 zł, w tym:
  1. bieżące w wysokości 820 000,00 zł z przeznaczeniem na:
   1. zarządzanie kryzysowe w kwocie 220 000,00 zł,
   2. odprawy emerytalne i rentowe w kwocie 600 000,00 zł;
  2. majątkowe w wysokości 905 000,00 zł z przeznaczeniem na:
   1. zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł,
   2. zadania z zakresu dostępności w kwocie 300 000,00 zł,
   3. wkład własny do zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 105 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

 1. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 2. wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu otrzymanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z:

 1. gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 2. realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 3. realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe na poszczególne zadania, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. celowe w kwocie 1 021 487,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
  2. celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
  3. podmiotowe w kwocie 110 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały;
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe w kwocie 14 762 023,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały,
  2. podmiotowe w kwocie 665 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 000 000,00 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2 700 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 12, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom;
 4. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym inspekcjom i strażom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2022-02-01 11:05:15
data ostatniej aktualizacji: 2022-02-01 11:05:15

Strona odwiedzona 874 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.