Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 17.11.2023

55 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 211/2019 z dnia 2019-12-31

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.511; zm. Dz. U. poz. 1815) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 126/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionym uchwałą Nr 292/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r., uchwałą Nr 336/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r., uchwałą Nr 610/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Nr 197/2019 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W Wydziale Finansowo-Księgowym Skarbnika Powiatu zastępuje naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego.";
 2. w § 20 ust. 3 pkt 2 po lit. h kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu: "i) Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie.";
 3. załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały;
 4. w załączniku nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w pkt 2 w ppkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ppkt 4 w brzmieniu: "4) Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Ewa Dudar
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Zgoda


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) organem właściwym do uchwalenia oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie jest Zarząd Powiatu.

Zmiana Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wynika z potrzeby wprowadzenia zmian w organizacji pracy Wydziału Finansowo-Księgowego oraz uzupełnienia o utworzoną jednostkę organizacyjną powiatu tj. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2020-01-03 14:48:11
data ostatniej aktualizacji: 2020-01-03 14:48:11

Strona odwiedzona 822 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Jackiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.