Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Budżet Powiatu

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY POWIATU W GRYFINIE
z dnia ...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zmiana: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Gryfińskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do zaciągania zobowiązań:
  1. związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Gryfinie do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 z późn. zmianami 1.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

1 Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Powiatu: Nr VI/43/2019 z dnia 21 marca 2019 r., Nr VII/53/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr VIII/59/2019 z dnia 29 maja 2019 r., Nr IX/69/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr X/76/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr XI/82/2019 z dnia 18 października 2019 r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Gryfinie: Nr 68/2019 z dnia 21 marca 2019 r., Nr 94/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 107/2019 z dnia 29 maja 2019 r., Nr 124/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.


Do pobrania:


Do pobrania:

data opublikowania: 2019-11-18 12:03:41
data ostatniej aktualizacji: 2019-12-21 09:55:06

Strona odwiedzona 1486 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Żurawska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.