Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Nr 4/2014
na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i spraw obronnych
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74 - 100 Gryfino

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i spraw obronnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego wybrana została Pani Wioletta Glanc, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Wioletta Glanc zaprezentowała wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Komisji Rekrutacyjnej najwyżej ocenić jej kwalifikacje na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i spraw obronnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego.

Nabór na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i spraw obronnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

Nabór na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i spraw obronnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2014
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4
74 - 100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i spraw obronnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. wykształcenie wyższe - specjalność: zarządzanie kryzysowe, ochrona przeciwpożarowa, wojskowe lub bezpieczeństwo publiczne,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  2. umiejętność biegłej obsługi programów Word i Excel,
  3. znajomość przepisów:
   • ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
   • ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.461 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
   • ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ),
   • ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 333 ).
  4. operatywność i samodzielność,
  5. inicjatywa i kreatywność,
  6. umiejętność pracy w zespole,
  7. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego oraz umiejętność opracowywania planów, kierowania ich realizacją oraz koordynowania działań różnych ogniw i podmiotów,
  8. odporność na stres, dyspozycyjność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
  2. utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego
  3. udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  4. opracowywanie planu operacyjnego funkcjonowania powiatu,
  5. opracowanie i aktualizacja dokumentacji związanej z natychmiastowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych RP oraz koordynowanie zadań z gminami,
  6. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
  7. organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego na terenie powiatu,
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz wyjazdami w teren bez względu na porę doby i roku. Pomieszczenie biurowe spełnia wymagania przepisów bhp.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dowodu osobistego,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  10. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  12. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy,
  15. w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - posiadanie znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 26 listopada 2014 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74 - 100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 4/2014 na stanowisko ds. ochrony przed powodzią i spraw obronnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego".
   Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
   Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 5 grudnia 2014 r.

data opublikowania: 2014-11-17 14:12:49
data ostatniej aktualizacji: 2014-12-01 12:46:42

Strona odwiedzona 922 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.