Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 2/2017
na stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4
74 - 100 Gryfino

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych wybrany został Pan Marcin Wypchło, zamieszkały w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marcin Wypchło spełnił wymagania formalne oczekiwane od kandydatów na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał najwyższą punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe,
  2. co najmniej 4 lata stażu pracy (do stażu wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),
  3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - wykształcenie techniczne,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera,
  4. umiejętność czytania dokumentacji budowlanej i doświadczenie w wykonawstwie lub nadzorze robót budowlanych,
  5. znajomość przepisów z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) , ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.),
  6. fachowość, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność samodzielnej organizacji pracy i kierowania pracą w zespole, kultura osobista, odporność na stres, umiejętność łagodzenia sytuacji konfliktowych.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. przygotowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w oparciu o wnioski złożone przez komórki organizacyjne Starostwa,
  2. uczestniczenie w procesach budowlanych inwestycji i remontów prowadzonych przez Powiat Gryfiński,
  3. prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem środków pomocowych, w tym m.in.:
   1. przygotowanie i wypełnianie wniosków aplikujących o fundusze krajowe i unijne na realizację zadań inwestycyjnych,
   2. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad sprawami dotyczącymi pozyskiwania środków krajowych i unijnych,
   3. współdziałanie w zakresie pozyskania środków z Unii Europejskiej z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu,
   4. sprawdzanie pod względem merytorycznym i redakcyjnym wniosków o dofinansowanie,
   5. składanie okresowych sprawozdań z realizacji inwestycji współfinasowanych ze środków unijnych,
   6. wypełnianie wniosków beneficjenta o płatność przyznanego dofinasowania,
  4. współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu w sprawach związanych z potrzebami inwestycyjnymi oraz aplikowaniem o środki pomocowe,
  5. przygotowanie umów zawieranych w związku z realizowanymi inwestycjami,
  6. prowadzenie spraw związanych z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  7. wykonywanie czynności należących do Naczelnika Wydziału w czasie jego nieobecności.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  9. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  11. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy,
  12. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  13. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 22 lutego 2017 r. do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
   ul. Sprzymierzonych 4,
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 2/2017 na stanowisko - Zastępca Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych".

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
  Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 15 marca 2017 r.

data opublikowania: 2017-02-03 14:37:46
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-15 08:08:34

Strona odwiedzona 3266 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.