Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Rozstrzygnięcie:

Zamawiajacy informuje, iż unieważnia postępowanie z powodu zmiany koncepcji realizacji zamówienia.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlanych na terenie DPS Trzcińsko Zdrój stanowiącym obszar podlegający ochronie konserwatorskiej

Gryfino, dnia 28 sierpnia 2017 r.

RI. 2721.14.2017.MW

Zaproszenie do złożenia oferty
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlanych na terenie DPS Trzcińsko Zdrój stanowiącym obszar podlegający ochronie konserwatorskiej

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń do przeprowadzenia zadania "Zagospodarowanie terenu w DPS Trzcińsko Zdrój wraz z adaptacją części budynku na cele magazynowe" w którego zakres wchodzą niżej wymienione roboty budowlane:
  1. rozbiórka podziemnego budynku gospodarczego służącego jako podziemny obiekt magazynowy wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce,
  2. rozbiórka betonowego boksu śmietnikowego i postawienie w tym miejscu zadaszonej wiaty śmietnikowej w konstrukcji lekkiej (nie murowanej),
  3. wykonanie remontu nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej szarej, poprzez rozebranie istniejącego utwardzenia, wykonanie nowej podbudowy i ponowne utwardzenie tym samym materiałem;
  4. adaptacja pomieszczenia w pomocniczym budynku przykuchennym na pomieszczenie chłodnicze do przechowywania warzyw i owoców;
  Prace będą prowadzone w Domu Pomocy Społecznej , Al. Róż 1, Trzcińsko Zdrój, działka nr 131/4 obr. 2 m. Trzcińsko Zdrój. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Woj. Konserwatora Zabytków w Szczecinie.
  1. W załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia zawarto uproszczony opisowy zakres planowanych robót budowlanych.
  2. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia tj. art. 29-31 ustawy PZP.
  3. Dokumentację należy sporządzić szczególnie z uwzględnieniem art. 29 ust.3 tj.: "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny";
  4. Dokumentacja powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.) oraz z art. 20 Prawa budowlanego (tj. - Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).
  5. Zakres dokumentacji projektowej - w tym branże projektu - powinien być dostosowany do specyfiki i charakteru przedmiotu zamówienia oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy, warunkujące uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień.
   1. Przedmiotowa dokumentacja zostanie wykorzystana przez Zamawiającego do uzyskania pozwolenia na budowę /Zamawiający uzyska pozwolenie we własnym zakresie/ w związku z czym musi spełniać wszelkie wymagania prawa w tym zakresie i posiadać wszystkie uzgodnienia umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę.
  6. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie projekty opracować w 4 egz., kosztorys inwestorski w 1 egz, przedmiary robót w 1 egz., szczegółowa specyfikacja techniczna w 1 egz.
   Wszystkie opracowania po 1 egz. na płycie CD (kosztorysy w formacie PDF i ATH)
  7. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną po ogłoszeniu przez Zamawiającego postępowania na roboty budowlane w oparciu o sporządzoną dokumentację.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  15 grudnia 2017 r.
 3. Podstawa odbioru przedmiotu zamówienia:
  1. protokół odbioru dokumentacji
 4. Płatność:
  Termin wykonania zamówienia uznaje się jako termin protokolarnego przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Protokół zdawczo - odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury zostanie sporządzony i podpisany w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentacji po sprawdzeniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego.
  Płatność przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Pan Andrzej Krzemiński tel. 91 40 45 000 wew. 244.
 6. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4 września 2017 r. do godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

Do pobrania:

 1. Opisowy zakres planowanych prac lub działań (752 KB) PDF
 2. Formularz ofertowy (6 KB) ZIP
 3. Projekt umowy (259 KB) PDF

data opublikowania: 2017-08-28 12:34:09
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-14 09:38:18

Strona odwiedzona 688 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.