Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przebudowa ulic powiatowych Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie

Rozstrzygnięcie:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Gryfiński
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa ulic powiatowych - Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie".

CENA OFERTY:
cena oferty najtańszej: 1.870.933,91 zł;
cena oferty najdroższej: 2.270.621,96 zł;

DANE O OFERTACH:
liczba złożonych ofert: - 4
liczba odrzuconych ofert: - 0

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA (brutto): 2.500.000,00 złotych.

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) informuje się, że Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 05.04.2012r. zatwierdził przetarg na "Przebudowę ulic powiatowych - Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie", jako najkorzystniejszą przyjął ofertę Spółki z o.o. MUSING ul.Sanatoryjna 5, 70-775 Szczecin za kwotę brutto 1.870.933,91 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy 91/100 złotych);

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium "cena" - 100%. Nw. Wykonawcy spełnili wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie odrzucono żadnej oferty. Zamawiający zastosował w stosunku do oferty nr 1 (MUSING Sp. z o.o.) art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zestawienie oceny ofert przedstawia tabela poniżej:

Nr ofertyNazwa oferentaCena oferty w złIlość punktów
1.MUSING Spółka z o.o., ul.Sanatoryjna 5, 70-775 Szczecin1.870.933,91100
2."MALDROBUD" Sp.Jawna, ul.Królewiecka 43, Myślibórz1.893.014,6998,8
3.STRABAG Spółka z o.o. ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków2.169.488,6086,2
4.ELBUD Spółka Cywilna, ul.Hangarowa 2, 70-767 Szczecin2.270.621,9682,4

*czcionką wytłuszczoną zaznaczono ofertę najkorzystniejszą

Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) wykonawcom i uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy, na zasadach w niej określonych.

Ponadto zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Zamawiający informuje, że umowa z wykonawcą na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa ulic powiatowych - Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie", zostanie zawarta po 11 kwietnia 2012r.

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza przetarg nieograniczony na: "Przebudowa ulic powiatowych Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie".

 1. Zamawiający:
  Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
 2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gryfino.powiat.pl
 4. Przedmiot zamówienia:
  - oznaczenie według CPV - 45.23.31.20-6 oraz 45232410-9

  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic powiatowych Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie o łącznej długości 606 m, poprzez wykonanie następujących prac:

  ulica Żółkiewskiego:

  1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (pomiary geodezyjne - wytyczenie, mapy powykonawcze, pomiary kontrolne i itp.).
  2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozbiórka istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej z podbudowa z kostki kamiennej przeznaczonej do ponownego wbudowania, rozbiórka istniejących chodników i zatoki autobusowej).
  3. Budowa kanalizacji deszczowej służącej drodze (ul. Żółkiewskiego) od studni D41 do D44 oraz od D56 do D46A z separatorem i wylotem do rowu w ul. Dworcowej.
  4. Konstrukcja projektowanej jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) o gr. 5 cm.
  5. Konstrukcja chodnika - brukowa kostka betonowa gr. 8cm;
  6. Konstrukcja zjazdów - brukowa kostka betonowa gr. 8cm;
  7. Konstrukcja miejsc postojowych - kostka kamienna rzędowa z odzysku;
  8. Konstrukcja zatoki autobusowej - kostka kamienna rzędowa z odzysku gr. 16cm;
  9. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  ulica Dworcowa:
  Inwestycja obejmuje odcinek nawierzchni jezdni oraz chodnika w ul.Dworcowej od skrzyżowania z ul.Wilsona do połączenia z ul. Żółkiewskiego, poprzez wykonanie remontu jezdni i przełożeniu istniejącego chodnika i zjazdów:

  1. Konstrukcja projektowanej jezdni - warstwa ścieralna z AC11S gr. 5cm oraz warstwa wyrównawcza z AC16P w ilości średnio 150 kg/m2;
  2. Konstrukcja zjazdów - brukowa kostka betonowa - kolor grafitowy gr. 8cm;
  3. Konstrukcja projektowanego chodnika - brukowa kostka betonowa gr. 8cm;
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Termin realizacji zamówienia: oczekiwany termin wykonania robót do 30 września 2012r.
  W trakcie trwania umowy Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie zmiany przedmiotu oraz terminu wykonania zamówienia lub zmiany ceny:
  1. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
  2. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiają wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
  3. z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót.
 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 9. Wykonawca będzie związany ofertą: 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
 10. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 D, 74-100 Gryfino, lub pocztą na pisemny wniosek.
 11. Warunki udziału:
  1. spełniają przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 1a i 2 ustawy,
  3. spełniają warunki SIWZ a w szczególności są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość zamówienia.
  4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków poprzez sprawdzenie czy Wykonawca złożył:
   • oświadczenia z art.22 ust. 1 i art. 24 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wypełniony zał. 2 i 3,
   • dokumenty potwierdzające wykonanie 2-ch robót o wartości min. 2 mln. zł każda w formie referencji i wypełnionego załącznika 4 i 5,
   • dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczeniowej.
 12. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:
  1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ),
  2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. Nr 3 do SIWZ),
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert),
  4. Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym
  5. Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne w ZUS.
  6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów,
  7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (ze wskazaniem kierownika robót), wraz z informacjami na temat wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ).
  8. Wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót budowlanych o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 robót o wartości nie mniej niż 2.000.000 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, zakresu, daty i miejsca robót - zał. nr 5; W przypadku oceny wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą sumowane.
  9. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia.
 13. Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu poprzez dostarczenie ważnych oświadczeń, zaświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
 14. Oferent wniesie wadium w wysokości 37.500,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 lub w innej formie dopuszczonej ustawą tj.:
  • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych,
  • gwarancjach bankowych,
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 245, z późn. zm.).

  Termin wniesienia wadium do dnia 30 marca 2012 r. do godziny 10.00.

 15. Informację w sprawie przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, Wydział Zarządzania Drogami - tel. 91 40 45 000 wewn. 218; fax. wewn. 247 .
 16. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 marca 2012 r. do godz. 10.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.
 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2012r. o godz. 10,15 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 - sala obrad (I piętro).
 18. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100% - oferta z najniższą ceną.
 19. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień publicznych w dniu 15.03.2012r. pod pozycją Nr 60281 - 2012.

data opublikowania: 2012-03-15 12:57:33
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-05 14:27:49

Strona odwiedzona 3247 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Maria Ilińczyk
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.