Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Udzielenie dla Powiatu Gryfińskiego kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000 zł

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 29 sierpnia 2019 r.

RI.272.2.6.2019.SD

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Udzielenie dla Powiatu Gryfińskiego kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000 zł"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm) zawiadamiamy, że w ww. postępowaniu Zamawiający podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera:
  ofertę nr 3 Wykonawcy Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski Ul. Tkacka 4, 70-556 Szczecin, która zdobyła najwyższą liczbę pkt: 100 pkt.
 2. Kryterium oceny i uzasadnienie:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium: 100 % cena Ww. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów.
 3. Zestawienie ocenionych ofert w załączeniu.
 4. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 18.07.2019 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 25.07.2019 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 29.07.2019 R.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 02.08.2019 R.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez:

 1. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Części III SIWZ pkt 1.2.5 tj. poprawia się zapis w tabelce w następujący sposób: po I kwartale 2025 winno być II kwartał 2025.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 05.08.2019 R.

Gryfino, dnia 5 sierpnia 2019 r.

RI.272.2.6.2019.SD

INFORMACJA
Z OTWARCIA OFERT
z dnia 05.08.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Udzielenie dla Powiatu Gryfińskiego kredytu długoterminowego w wysokości 7.500.000 zł"

Zamawiający informuje na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 05.08.2019 tj. do terminu składania ofert, wpłynęły 3 oferty.

Informacje wymienione w art. 86 ust. 5 przedstawione są na załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 1.362.500,00 zł brutto.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji.

Do pobrania:

data opublikowania: 2019-06-25 13:36:17
data ostatniej aktualizacji: 2019-08-29 12:05:13

Strona odwiedzona 786 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wypchło
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.