Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Ogłoszenia

Przetargi inne

Wykonanie zestawienia wymiany stolarki okiennej w budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Gryfino, dnia 5 maja 2020 r.

RI.272.1.3.2020.SD

Zaproszenie do złożenia oferty
na "Wykonanie zestawienia wymiany stolarki okiennej w budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie"

Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino zaprasza do złożenia oferty na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz poniższych danych:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zestawienia stolarki okiennej do wymiany w budynkach szkoły i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
  1. Zamawiający zaleca przed terminem złożenia ofert przeprowadzić wizję lokalną celem uzyskania dodatkowych niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia w tym zakresu stolarki okiennej objętej inwentaryzacją.
  2. Zestawienie winno być przedstawione w następujący sposób:
   1. rysunki szczegółowe zwymiarowanej stolarki w skali 1:20
   2. każdy rysunek winien być zlokalizowany na rzucie budynku szkoły lub internatu, zestawienie stolarki powinno posiadać odniesienie każdego elementu (okna, drzwi) do lokalizacji na rysunku rzutu budynku oraz rysunku szczegółowego.
  3. W przypadku zastosowania okien i drzwi balkonowych i innych zamknięć otworów zewnętrznych o dużej szczelności, uniemożliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacji, należy przewidzieć odpowiednie urządzenia, np. system nawiewników i kratek wyciągowych, zapewniając wystarczający jego napływ do pomieszczenia. wyposażenie dobrać z zachowaniem obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa budowlanego
  4. Lokalizacja inwestycji: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91 , 74-100 Gryfino
  5. Wykonawca zobowiązuje się opracować całą przedmiot zamówienia w 3 egzemplarzach oraz 1 egz. na płycie CD (w formacie PDF i DWG).
  6. Wraz z odbiorem opracowania Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach umowy.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  1 miesiąc od daty zawarcia umowy
 3. Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru dokumentacji
 4. Płatność:
  Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy można wystawić po podpisaniu bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.
  Protokół zdawczo - odbiorczy będący podstawą do wystawienia faktury zostanie sporządzony i podpisany w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentacji po sprawdzeniu jej przez przedstawiciela Zamawiającego:
  Płatność przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w przedmiotowej sprawie jest:
  - Podinspektor Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie Jerzy Sawicki tel. 91 40 45 000 wew. 217
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania korzystniejszych warunków lub prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 7. Miejsce i termin składania ofert.
  Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 maja 2020 r. do godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej, pok. 11.

Zamawiający i Wykonawca na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ustalają postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych, które Zamawiający będzie przetwarzał w toku niniejszego postępowania jak i po jego zakończeniu.

 1. Administratorem Pana danych osobowych jest: Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 40 45 000 wew. 215; e-mail: iod@gryfino.powiat.pl
 3. Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zawarcia i wykonywania niniejszej umowy,
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3), dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
  1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 5. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
 7. Posiada Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 8. Nie przysługuje Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy ZIP
 2. projekt umowy PDF

data opublikowania: 2020-05-13 09:54:50
data ostatniej aktualizacji: 2020-05-13 09:54:50

Strona odwiedzona 132 razy
Inf. przygotowana przez: Stojan Diakowski
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.