Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

117 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-08-03, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 114/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 2. PION STAROSTY.
  1. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
  2. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia dot. zatwierdzenia projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia kierunków restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego oraz w sprawie trybu i zasad postępowania SPZOZ przy zbyciu i wynajęciu majątku trwałego zakładów.
  3. Umowa przedwstępna pomiędzy Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a NZOZ "Intermed" Sp. z o.o.
  4. Rozliczenie na dzień 30 czerwca 2005 r. przyznanej dotacji celowej na realizację programu "Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom młodzieży ponadgimnazjalnej" - przygotowane przez Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie.
  5. Rozliczenie na dzień 30 czerwca 2005 r. przyznanej dotacji celowej na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat poprzednich - przygotowane przez Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dofinansowania działalności bieżącej ośrodka interwencji kryzysowej.
  2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dofinansowania bieżącej działalności warsztatów terapii zajęciowej.
  3. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie realizacji programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu.
  4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego oraz ustalenia ceny wywoławczej w/w nieruchomości w prztargu.
  5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie sprzedaży w drodze II przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 85/1 oraz udziału 4876/10000 części w działce 85/2, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino przy ul. Flisaczej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego oraz ustalenia ceny wywoławczej w/w nieruchomości w II przetargu.
  6. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie sprzedaży nieruchomości nie zabudowanej, oznaczonej numerem działki 19/3, położonej w obrębie Chełm Górny, gmina Trzcińsko Zdrój, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg.
  7. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Niepodległości 39 (OIOM), stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
  8. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie akceptacji wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych do sprzedaży.
  9. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na okres 3 lat lokali nr 4 i 5 w budynku przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie (OIOM), stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dot. zmiany kategorii ulic na terenie m. Gryfino.
  2. Przedstawienie kosztorysu w zakresie relokacji PCPR, Wydziału Transportu i Komunikacji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i PINB do budynku na ul. Łużyckiej w Gryfinie - Naczelnik Wydziału Remontów Inwestycji i Zamówień Publicznych.
  3. Wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zmiany wysokości miesięcznych stawek stypendiów.
  5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie połączenia obsługi finansowo-księgowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek dotyczący zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego oraz w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim (z wyłączeniem ogłoszeń promocyjnych).
  2. Prośba Wojskowej Komendy Uzupełnień Szczecin Podjuchy o pomoc w organizowaniu Święta Wojska Polskiego.
 6. PION SKARBNIKA.
  1. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2005 r.
  2. Wniosek dot. zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.
  3. Wniosek w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI
  1. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dotycząca imprez masowych przeprowadzanych na drogach powiatowych.
  2. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dotycząca korekty planu wykorzystania środków finansowych na realizację Porozumienia związanego z utrzymaniem ulic powiatowych w m. Gryfino w 2005 r.
  3. Informacja Dyr. SPZZOZ w Gryfinie na temat aktualnego zadłużenia według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.
  4. Porozumienie zawarte pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie a Powiatem Gryfińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Gryfinie oraz Gminą Gryfino mające na celu wspomożenie w zakresie poprawy warunków pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie.

data opublikowania: 2005-08-04 13:08:29
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-04 13:08:29

Strona odwiedzona 873 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.